Vilket värde har myndigheternas insatser för dem som insatserna är till för?

Gör vi rätt saker – och i rätt tid – i vårt arbete med att stötta individen på sin väg till egen försörjning? Och är våra insatser till värde för individen, eller gör vi vissa saker på rutin ändå? Det var några av de frågor man ställde sig vid konferensen om SSA – systematiskt samverkansarbete, som lokala samverkansgruppen i Malung-Sälen och Vansbro genomförde i Sälen i maj 2017.

Ett av de uppdrag som Finsam Väster-dalarna har är att bidra till bättre samverkan och därför finansierade förbundet denna samverkanskon-ferens, där personal från Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen, Lands-tinget Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun deltog, både på chefsnivå och på handläggarnivå. Man gjorde en s k enkel värdeflödes-kartläggning för att titta på hur man arbetar i samverkan och om man kan hitta ”skav” i processen och om man i så fall kan arbeta bort dessa ”skav”, så att flödet i samverkan går smidigare.

Engagemanget under konferensen var högt och idérikedomen likaså, deltagarna upptäckte en hel del att jobba vidare med tills man träffas nästa gång i oktober för att fortsätta processen. För tanken är att man ska jobba vidare med det här kontinuerligt från och med nu – förbättringsprocessen har bara startat!

 

Förstudie om ROSAB igång

I januari 2017 inleddes den för Dalarnas samordningsförbund gemensamma förstudien om ROSAB – Rehabilitering i offentlig sektor AB. Idén med ROSAB är att ge sjukskrivna i offentlig sektor hjälp med att byta arbetsgivare med fortsatt användning av sin yrkeskompetens.

Projektledare är Anna Egelbach och projektägare är Finsam Falun, men Finsam Västerdalarna är alltså medfinansiärer, för tanken är att om detta slår väl ut så ska ROSAB spridas i hela länet. Förstudien pågår under hela 2017, men målet är att en första rapport ska finnas klar till förbundens årliga länsägardialog i maj 2017.