Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Uppdaterad statistik på finsamdalarna.se:

Samhällets stöd ökar

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

Andra hälften av 2020 ökade utbetalningarna av stöd i länet. Men det är stora skillnader mellan kommunerna.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna


Kompetensförsörjningen stor utmaning

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren. Peter Möller, som är samhällsanalytiker på Region Dalarna, intervjuades om den stora utmaningen i Radio Dalarna den 1 juni 2020.

> Läs mer om kompetensförsörjningen i Dalarna


Dalaförbunden öppnar för mer samarbete

Fjolårets regionala ägardialog hölls den 25 maj 2020. Vid samrådet diskuterades bland annat ett utvecklat samarbete mellan samordningsförbunden i Dalarna. Ökad personalsamverkan och gemensamma administrativa funktioner skulle ge effektivare resursanvändning.

> Läs mer om regionala ägardialogen