Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Vill utveckla socialt företagande

Satsningar på sociala företag är ett sätt att bredda arbetsmarknaden för fler människor. Företagen, s.k. Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF), ska bygga på livskraftiga affärsmodeller, men ekonomiska överskott ska återinvesteras i verksamheten eller i nya samhällsnyttiga projekt. I ett socialt företag mäts framgång i samhällsnytta, snarare än i hög vinst.

Flera samordningsförbund i Dalarna är nu med och finansierar satsningar på arbetsintegrerande sociala företag. I exempelvis Mora, Västerbergslagen och Falun finns finsamfinansierade projektledare som ska bygga lokala stödplattformar. Uppdraget är att medvetandegöra samhällsnyttan av socialt företagande och främja nyetableringar av sådana.

Kontaktperson för samordningsförbundens engagemang i sociala företag i Dalarna är Finsam Faluns förbundschef Pia Larshans-Bodare.

> Här kan du läsa om utvecklingsstöd för sociala företag (Region Dalarna)
> Tillväxtverket om arbetsintegrerande sociala företag


Regionalt medlemssamråd

Den 20 maj genomförde samordningsförbunden i Dalarna årets regionala medlemssamråd på Hotel Gustav Wasa i Borlänge. Medverkade gjorde Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna.

> Läs mer om det regionala medlemssamrådet


Faktabank på finsamdalarna.se:

Samhällsstödet i Dalarna minskar igen

Under andra halvåret 2021 minskade antalet helårspersoner som försörjdes med ersättningar och bidrag från samhället, både i Dalarna och i riket. Under 2020 och första hälften av 2021 ökade antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kraftigt på grund av pandemin. Men nu har kurvan vänt.

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna

Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd ökade

Medan helårsekvivalenterna visar hur många människor som uppbär samhällets stöd för sin försörjning, visar det s.k. försörjningsmåttet hur mycket de olika stöden kostar samhället. Under det första pandemiåret 2020 ökade framförallt utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd.

> Läs mer om försörjningsmåttet

Färre förvärvsarbetande i Dalarna

Färre ska försörja fler. De kommande årens befolkningsutveckling utgör en stor utmaning för samhället. Befolkningen i arbetsför ålder minskar, samtidigt som de äldre blir allt fler. I synnerhet kommer andelen gamla över 80 år att växa. Mellan 2019 och 2020 sjönk antalet förvärvsarbetande i Dalarna med över 3 100 personer.

> Läs mer om försörjningskvoter och den demografiska utmaningen

Regional strategi för hållbar utveckling

Bristen på arbetskraft är ett växande problem också i Dalarna. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Region Dalarna har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna, föreläste om länets utmaningar när styrelserna för Faluns och Borlänges samordningförbund hade ett gemensamt möte i början av året.

> Läs mer om Dalastrategin