Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Faktabank på finsamdalarna.se:

Samhällsstödet i Dalarna ökade något

Under första halvåret 2023 ökade antalet personer som försörjs med ersättningar och bidrag från samhället, både i Dalarna och i riket. Men på längre sikt, sedan 2014, har antalet bidragstagare minskat med 20 procent – drygt 5 000 färre helårspersoner i Dalarna försörjs av samhällets stöd.

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna

Fler förvärvsarbetade i Dalarna

Pandemin hade stor effekt på sysselsättningen, men nu börjar det lätta. Sedan 2020 har antalet sysselsatta i Dalarna ökat med över 2 500 personer. Men de kommande årens befolkningsutveckling utgör en stor utmaning för samhället. De äldre blir allt fler. I synnerhet kommer andelen gamla över 80 år att växa. Det gäller att öka sysselsättningsgraden bland personer i arbetsför ålder.

> Läs mer om försörjningskvoter och den demografiska utmaningen

Regional strategi för hållbar utveckling

Bristen på arbetskraft är ett växande problem också i Dalarna. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Region Dalarna har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna, föreläste om länets utmaningar när styrelserna för Faluns och Borlänges samordningförbund hade ett gemensamt möte i början av året.

> Läs mer om Dalastrategin


Kompetenshöjande ESF-projekt igång

De tolv samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg har beviljats cirka 23 miljoner kr från Europeiska socialfonden, ESF. Pengarna ska användas till kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverksbyggande. Projektet har getts namnet Lärande och utveckling, finansiell samordning och vänder sig till personal hos de berörda samordningsförbunden och myndigheterna, dvs kommunerna, regionerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet pågår till september 2026.

> Läs mer om ESF-projektet
> Projektets gemensamma sida (Värmlands projektparaply)

Inbjudan med anmälningslänk till kommande föreläsningar på webben

28 november och 7 december – BIP, anmälan senast 24 november respektive 4 december.
18 december – Lösningsfokuserat arbetssätt, anmälan senast 12 december


Personliga ombud i Dalarna

I de flesta kommuner arbetar personliga ombud, så även i Dalarna. Deras uppgift är att ge stöd till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. De fungerar också som spejare i välfärden och rapporterar brister och systemfel till Socialstyrelsen. Åtta kommuner har gått samman om den här verksamheten i Personliga Ombud, Södra Dalarna.

> Läs mer om personliga ombud


Vill utveckla socialt företagande

Satsningar på sociala företag är ett sätt att bredda arbetsmarknaden för fler människor. Företagen, s.k. Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF), ska bygga på livskraftiga affärsmodeller, men ekonomiska överskott ska återinvesteras i verksamheten eller i nya samhällsnyttiga projekt. I ett socialt företag mäts framgång i samhällsnytta, snarare än i hög vinst.

Flera samordningsförbund i Dalarna är nu med och finansierar satsningar på arbetsintegrerande sociala företag. I exempelvis Mora, Västerbergslagen och Falun finns finsamfinansierade projektledare som ska bygga lokala stödplattformar. Uppdraget är att medvetandegöra samhällsnyttan av socialt företagande och främja nyetableringar av sådana.

Kontaktperson för samordningsförbundens engagemang i sociala företag i Dalarna är Finsam Falun-Borlänges förbundschef Pia Larshans-Bodare.

> Verksamt.se om socialt företagande