Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Faktabank på finsamdalarna.se:

Pandemin påverkar samhällsstödet

Förra året slog pandemin till i landet, med rekordmånga varsel och uppsägningar som följd. Under fjolåret och första hälften av 2021 ökade antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder kraftigt. Däremot fortsatte antalet människor som fick sjukpenning att minska. När det gäller samhällets stöd har pandemin främst satt spår i form av ökad arbetslöshet.

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av olika ersättningar vid ohälsa, arbetslöshet och även rent försörjningsstöd (socialbidrag). Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna

Utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd ökade

Medan helårsekvivalenterna visar hur många människor som uppbär samhällets stöd för sin försörjning, visar det s.k. försörjningsmåttet hur mycket de olika stöden kostar samhället. Under pandemiåret 2020 ökade framförallt utbetalningarna av arbetsmarknadsstöd.

> Läs mer om försörjningsmåttet

Färre förvärvsarbetande i Dalarna

Färre ska försörja fler. De kommande årens befolkningsutveckling utgör en stor utmaning för samhället. Befolkningen i arbetsför ålder minskar, samtidigt som de äldre blir allt fler. I synnerhet kommer andelen gamla över 80 år att växa. Mellan 2019 och 2020 sjönk antalet förvärvsarbetande i Dalarna med över 3 100 personer.

> Läs mer om den demografiska utmaningen

Regional strategi för hållbar utveckling

Bristen på arbetskraft är ett växande problem också i Dalarna. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Därför har Region Dalarna tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin. Peter Möller, som är samhällsanalytiker på Region Dalarna, intervjuades om den stora utmaningen i Radio Dalarna den 1 juni 2020.

> Läs mer om kompetensförsörjningen i Dalarna


Regionalt medlemssamråd

Pandemin har satt en rad spår på verksamheten i Dalarnas sju samordningsförbund. Det framkom bland annat när årets regionala medlemssamråd – tidigare kallat ”ägardialog” – hölls den 28 maj.

> Läs mer det regionala medlemssamrådet


Kräver mer pengar till samordningsförbunden

Region Dalarna har tillsammans med Dalarnas 15 kommuner skrivit till regeringen och krävt mera medel till samordningsförbunden. Bakgrunden är att medelstilldelningen minskat under en rad år. ”Statens aktörer behövs mer i samverkan – inte mindre” heter det i brevet som undertecknats av kommunalråden i samtliga kommuner och regionrådet Ulf Berg.

> Läs hela brevet från Region Dalarna och kommunerna till regeringen