Finsam – samverkan för framgångsrik rehabilitering

Genom att slå ihop resurser och kunnande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som av olika skäl står utanför arbetslivet. Sådan samverkan sker i samordningsförbund. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

> Läs mer om vad Finsam är
> Se en kort film som förklarar syftet med Finsam


Faktabank på finsamdalarna.se:

Samhällsstödet i Dalarna lägsta på tio år

Under andra halvåret 2023 minskade antalet personer som försörjs med ersättningar och bidrag från samhället, både i Dalarna och i riket. Antalet bidragstagare har sedan 2014 minskat med 21 procent – cirka 5 000 färre helårspersoner i Dalarna försörjs av samhällets stöd – och är nu det lägsta sedan mätningarna startade för tio år sedan.

Statistiska Centralbyrån, SCB, tar två gånger om året fram mått, s.k. helårsekvivalenter. De beskriver hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som försörjs av sociala ersättningar och bidrag. Här på finsamdalarna.se publicerar vi den statistik som berör Dalarna och dess kommuner.

> Ta del av statistiken om samhällets stöd i Dalarna

Fler ska försörjas – fler måste i arbete

Sedan 2020 har antalet sysselsatta i Dalarna ökat med över 4 000 personer. Men de kommande årens befolkningsutveckling utgör en stor utmaning för samhället. De äldre blir allt fler. I synnerhet kommer andelen gamla över 80 år att växa. Det gäller att öka sysselsättningsgraden bland personer i arbetsför ålder.

> Läs mer om försörjningskvoter och den demografiska utmaningen


Lagen om Finsam ska ses över

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av och komma med förslag till förändringar av Finsam-lagen. Samtidigt får Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att utvärdera effekterna av Finsaminsatser i tre större samordningsförbund. Regeringens ambition är att förbättra samverkan. Det gäller att få fler människor, som idag står utanför arbetsmarknaden, i arbete.

> Läs mer om översynen av FInsam-lagen


Kompetenshöjande ESF-projekt igång

De tolv samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg har beviljats cirka 23 miljoner kr från Europeiska socialfonden, ESF. Pengarna ska användas till kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverksbyggande. Projektet har getts namnet Lärande och utveckling, finansiell samordning och vänder sig till personal hos de berörda samordningsförbunden och myndigheterna, dvs kommunerna, regionerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet pågår till september 2026.

> Nyhetsbrev från projektet 21 december 2023 (pdf)
> Läs mer om ESF-projektet
> Projektets gemensamma sida (Värmlands projektparaply)

Inbjudan med anmälningslänk till kommande föreläsningar på webben

• 31 maj och 10 juni – Seminarium om brukarinvolvering, anmälan senast 15 maj
• Tre träffar, den första 28 augusti – Utveckla din förmåga att leda ett samordningsförbund, anmälan senast 10 augusti


Personliga ombud i Dalarna

I de flesta kommuner arbetar personliga ombud, så även i Dalarna. Deras uppgift är att ge stöd till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. De fungerar också som spejare i välfärden och rapporterar brister och systemfel till Socialstyrelsen. Åtta kommuner har gått samman om den här verksamheten i Personliga Ombud, Södra Dalarna.

> Läs mer om personliga ombud


Vill utveckla socialt företagande

Satsningar på sociala företag är ett sätt att bredda arbetsmarknaden för fler människor. Företagen, s.k. Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF), ska bygga på livskraftiga affärsmodeller, men ekonomiska överskott ska återinvesteras i verksamheten eller i nya samhällsnyttiga projekt. I ett socialt företag mäts framgång i samhällsnytta, snarare än i hög vinst.

Flera samordningsförbund i Dalarna är nu med och finansierar satsningar på arbetsintegrerande sociala företag. I exempelvis Mora, Västerbergslagen och Falun finns finsamfinansierade projektledare som ska bygga lokala stödplattformar. Uppdraget är att medvetandegöra samhällsnyttan av socialt företagande och främja nyetableringar av sådana.

Kontaktperson för samordningsförbundens engagemang i sociala företag i Dalarna är Finsam Falun-Borlänges förbundschef Pia Larshans-Bodare.

> Verksamt.se om socialt företagande