Stöd till människor som står
långt från arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Finsam Borlänges centrala uppgift är att finansiera åtgärder som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget arbete eller studier samt förbättrad livskvalitet.

De insatser som bedrivs riktar sig huvudsakligen utifrån ett individperspektiv till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden, individer med psykisk ohälsa samt långtidssjukskrivna som behöver samordnade insatser för att bryta sjukskrivning och åter komma i arbete. Viktigt i samtliga projekt som beviljas är att det finns en inriktning att utveckla en strukturell samverkan mellan flera parter så att det leder till en varaktig förändring i samarbetet.

Vi ger även stöd till utbildningsinsatser i syfte att ge samordningsförbundets medlemmar och parter – Borlänge kommun, Region Dalarna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen – bättre förutsättningar för samverkan genom en gemensam kunskapsplattform. Exempel på detta är frukostmöten, samverkanskonferenser och utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, samtliga insatser som riktar sig till handläggare och chefer som arbetar med samordnade rehabiliteringsinsatser.


Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i nya syateljén på Ikea Borlänge .

Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i nya syateljén på Ikea Borlänge .

Integrationsprojekt invigt

Fredagen 2 oktober 2020 invigdes den nya syateljén på Ikea Borlänge. Yalla Borlänge är ett arbetsintegrerat socialt företag som ger utlandsfödda kvinnor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i egen takt.

Företaget är ett resultat av det nationella projektet Trappa upp, där Coompanion Dalarna drivit ett delprojekt i samarbete  med Borlänge kommun, Fornby folkhögskola, Studieförbund, Samordningsförbundet Finsam Borlänge och Ikea Borlänge.
Som känt varumärke och stor arbetsgivare vill IKEA i den här delen av landet göra vad de kan för att skapa en lyckad integration i samhället.


Här är Borlänges förbundschef

Per Helin heter samordningsförbundets förbundschef sedan februari 2019. Han kom närmast från en tjänst på Försäkringskassan.

Välkomna att kontakta Per! Tel: 070-370 05 13
e-post: per.helin@borlange.se