Frukostmöte om arbetsmarknaden

Den 18 maj bjöd Borlänge samordningsförbund på frukost. Temat var arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens roll.

Sektionschef Tony Dicander från Arbetsförmedlingen medverkade. Han berättade om hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar och om hur Arbetsförmedlingens uppdrag ser ut. Det hela ägde rum inför 38 medarbetare på Scandic Hotel i Borlänge.

Arbetslösheten minskar i hela landet och även i Borlänge. Men det är stor skillnad på inrikes och utrikes födda. Det är framför allt bristen på utbildning som är problemet. Hälften av alla arbetslösa i Borlänge saknar gymnasieutbildning.

Samtidigt ökar bristen på arbetskraft. I åtta av tio yrken finns goda möjligheter till jobb. Om man har rätt utbildning.

> Läs mer om frukostmötet


Bra möjligheter till samverkan

Samverkan för hälsan.

Borlänges samordningsförbund har genom sin nya lokalisering till Målaregatan fått utökade möjligheter till samverkan.

I de nya lokalerna finns även parternas coachingteam, dvs medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Socialpsykiatrin och försörjnings- och rehabiliteringsenheten på Borlänge kommun. I lokalerna finns även Borlänge kommuns nya enhet Samordningscentralen, Arbetsmarknadsenheten, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Socialpsykiatrins konsulenter.

– Det känns väldigt bra att så mycket resurser och kompetens med fokus på att ge ett samlat samhällsstöd finns i de gemensamma lokalerna, säger Sune Hemmingsson, förbundschef i Borlänge samordningsförbund.


Nu gäller En dörr in i Borlänge

Samverkansplattformen En dörr in är införd i Borlänge. Ett team finns på plats i lokalerna på Målargatan 1. I teamet finns representanter för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna samt (från kommunen) Försörjnings- och rehabiliteringsenheten och Sociala omsorgen.

Borlängebor som vill förändra sin situation och behöver stöd från fler myndigheter kan ta kontakt med teamet. Teamets uppgift är att utreda behovet av samordnat stöd och slussa individen vidare till de rätt stödinsats. Behövs det samordnat stöd remitteras personen till samordningscentralen.

Läs mer

> En dörr in på borlange.se
> Hela uppdragsbeskrivningen (pdf)
> Program för konferens 12-13 oktober 2017 om den nya samverkansorganisationen i Borlänge (pdf)


Verksamhetsplan för förbundet 2018

I förbundets verksamhetsplan för 2018 bidrar förbundet aktivt till gemensamma kompetensinsatser genom att finansiera dels en utbildning i motiverande intervju, dels två utbildningar i lågaffektivt bemötande. Förbundet fortsätter också finansiera parternas team, anordna gemensamma konferenser, frukostmöten och bevilja medel för nya projekt/insatser.
Målgruppen för utbildningarna som arrangeras av Borlänge kommuns samordningscentral är de medarbetare som arbetar inom processen fler till egen försörjning samt de som samverkar med dessa handläggare.

> Verksamhetsplanen 2018 (pdf)


Borlänge erbjuds delta i ROSAB-försök

Förstudien om ROSAB är klar. Borlänge kommun erbjuds, tillsammans med Falu kommun och Landstinget Dalarna, att delta i ett pilotprojekt för att testa modellen.

> Läs mer