Stöd till människor som står
långt från arbetsmarknaden

Samordningsförbundet Finsam Borlänges centrala uppgift är att finansiera åtgärder som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget arbete eller studier samt förbättrad livskvalitet.

De insatser som bedrivs riktar sig huvudsakligen utifrån ett individperspektiv till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden, individer med psykisk ohälsa samt långtidssjukskrivna som behöver samordnade insatser för att bryta sjukskrivning och åter komma i arbete. Viktigt i samtliga projekt som beviljas är att det finns en inriktning att utveckla en strukturell samverkan mellan flera parter så att det leder till en varaktig förändring i samarbetet.

Vi ger även stöd till utbildningsinsatser i syfte att ge samordningsförbundets medlemmar och parter – Borlänge kommun, Region Dalarna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen – bättre förutsättningar för samverkan genom en gemensam kunskapsplattform. Exempel på detta är frukostmöten, samverkanskonferenser och utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, samtliga insatser som riktar sig till handläggare och chefer som arbetar med samordnade rehabiliteringsinsatser.


Föreslår sammanslagning med Finsam Falun

Styrelserna för samordningsförbunden i Falun och Borlänge har beslutat föreslå ett samgående i ett förbund från 1 januari 2023. Nu vänder man sig till medlemmarna – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna samt Borlänge och Falu kommun med ett förslag till förbundsordning för det nya Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge.

> Läs mer om det förslaget till samgående


Insteget – ny Finsamfinansierad verksamhet

Insteget är en verksamhet som finansieras av Samordningsförbundet Finsam i Borlänge. Arbetsmarknadsenheten har verksamheten i sin organisation. Målet och syftet med Insteget är en verksamhet som ska ge utökat stöd till individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska förbättra sina möjligheter till egen försörjning. Samordningsförbundet Finsam Borlänge finansierar verksamheten.

> Läs mer om Insteget


Analysgrupp ska se till helheten

Samordningsförbunden i Falun och Borlänge har bildat en analysgrupp med representanter för förbundens medlemmar. Den ska studera hur tillvaron ser ut för de människor står utanför arbetsmarknaden och behöver samhällets stöd för sin försörjning. Nu har analysgruppen haft sina två första träffar.

> Läs mer om analysgruppen


Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i nya syateljén på Ikea Borlänge .

Huda A-Mahmood, Fadhaa Al-Dabbagh och Jessica Öhlund, Ikea, i nya syateljén på Ikea Borlänge .

Ger utlandsfödda kvinnor chansen

Fredagen 2 oktober 2020 invigdes den nya syateljén på Ikea Borlänge. Yalla Borlänge är ett arbetsintegrerat socialt företag som ger utlandsfödda kvinnor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i egen takt.

Företaget är ett resultat av det nationella projektet Trappa upp, där Coompanion Dalarna drivit ett delprojekt i samarbete  med Borlänge kommun, Fornby folkhögskola, Studieförbund, Samordningsförbundet Finsam Borlänge och Ikea Borlänge.
Som känt varumärke och stor arbetsgivare vill IKEA i den här delen av landet göra vad de kan för att skapa en lyckad integration i samhället.


Här är Borlänges förbundschef

Per Helin heter samordningsförbundets förbundschef sedan februari 2019. Han kom närmast från en tjänst på Försäkringskassan.

Välkomna att kontakta Per! Tel: 070-370 05 13
e-post: per.helin@borlange.se