HÄNT I FINSAM BORLÄNGE

 

Frukostmöte om missbruk

Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling och rehabilitering av personer med missbruksproblem ställer krav på att utveckla lokal samverkan. Riktlinjerna presenterades på Borlänge samordningsförbunds frukostmöte den 26 maj.

Ett 30-tal deltagare lyssnade på...

Ett 30-tal deltagare lyssnade på…

Ett 30-tal deltagare från kriminalvården, Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen rehabilitering, Försäkringskassan, Habiliteringen, Primärvården, Psykiatrin och Borlänge samordningsförbund kom till frukostmötet på Sportsbar Galaxen. Eva Kjell, chef för Borlänges missbruksenhet, och Carina Frelin, distriktssköterska och missbrukssamordnare i kommunen, berättade om Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Kräver utvecklad samverkan

Riktlinjerna är en utmaning för alla berörda aktörer i kommunen. Utvecklad lokal samverkan om patienter med missbruksproblematik är en förutsättning för en framgångsrik tillämpning av riktlinjerna.

...enhetschef Eva Kjell och missbrukssamordnare Carina Frelin.

…enhetschef Eva Kjell och missbrukssamordnare Carina Frelin.

Socialstyrelsens rekommendationer ger vägledning för beslut på gruppnivå. Inriktningen är att ge mest resurser till metoder som visat kostnadseffektiva. Samtidigt måste rekommendationerna alltid anpassas till varje individs särskilda förutsättningar.

Arbete en rehabiliteringsinsats

Socialstyrelsen noterar att ett arbete är viktigt för en framgångsrik rehabilitering vid missbruk. En av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet är ofta inaktivitet vid arbetslöshet. Arbete kan i sig fungera som en central rehabiliteringsinsats, konstaterar Socialstyrelsen.

Att arbeta med missbruksproblematik utifrån devisen ”sysselsättning först” är en utmaning för hela samhället, och kräver förändrat tankesätt.