OM BORLÄNGE SAMORDNINGSFÖRBUND

Borlänge samordningsförbund bildades den 31 augusti 2006 och har sitt säte i Borlänge.

Förbundschef

Sune Hemmingsson är förbundschef i Borlänge samordningsförbund. Som verkställande tjänsteman ansvarar han för den löpande förvaltningen enligt de mål, riktlinjer och anvisningar som styrelsen beslutat och efter den lag som styr förbundets verksamhet.

Sune_H

Sune Hemmingsson är förbundschef i Borlänge samordningsförbund.

Förbundschefens uppgifter:

  • Utveckla förbundets verksamhet
  • Se till att förbundets verksamhet är ändamålensligt organiserat
  • Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt vidta eller föreslå erforderliga åtgärder
  • Ansvara för beredning, av projektansökningar och övriga ärenden till styrelsen
  • Föredragning och rapportering av ärenden till styrelsen
  • Skriva protokoll på styrelsemötena
  • Se till att styrelsens beslut verkställs
  • Ansvara för det sektorsövergripande systemet för uppföljning av samverkan (SUS)
  • Fatta erforderliga beslut vad gäller den löpande förvaltningen av verksamheten inom ramen för den av styrelsens fastställda budgeten
  • Delta i olika samverkansforum

Telefon 070-217 07 46
E-post: sune.hemmingsson@borlange.se