OM SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM BORLÄNGE

Samordningsförbundet bildades den 31 augusti 2006 och har sitt säte i Borlänge.

Förbundschef

Per Helin är förbundschef i Samordningsförbundet Finsam Borlänge. Som verkställande tjänsteman ansvarar han för den löpande förvaltningen enligt de mål, riktlinjer och anvisningar som styrelsen beslutat och efter den lag som styr förbundets verksamhet.

Per Helin är förbundschef i Finsam Borlänge.

Förbundschefens uppgifter:

  • Utveckla förbundets verksamhet
  • Se till att förbundets verksamhet är ändamålensligt organiserat
  • Fortlöpande följa förbundets verksamhet och resultatutveckling samt vidta eller föreslå erforderliga åtgärder
  • Ansvara för beredning, av projektansökningar och övriga ärenden till styrelsen
  • Föredragning och rapportering av ärenden till styrelsen
  • Skriva protokoll på styrelsemötena
  • Se till att styrelsens beslut verkställs
  • Ansvara för det sektorsövergripande systemet för uppföljning av samverkan (SUS)
  • Fatta erforderliga beslut vad gäller den löpande förvaltningen av verksamheten inom ramen för den av styrelsens fastställda budgeten
  • Delta i olika samverkansforum

Telefon 070-370 05 13
E-post: per.helin@borlange.se