SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Verksamheter som finansieras
av samordningsförbundet

• Trappa upp, ett projekt som syftar till att bygga vidare på de kompetenser inom sömnad, mat och städ som en grupp på 40 kvinnor med utländsk härkomst har. De står idag långt från arbetsmarknaden. En syateljé på IKEA är en av målsättningarna.

• Samlad skoldag samt Bas-SFI, syftar till att utveckla SFI-verksamheten och individen i det svenska språket samt även minska behovet av försörjningsstöd.

Modersmålsundervisning inom Bas-SFI, en modell för ökad progression i svenskinlärningen.

• Utveckling av det systematiska samarbetet mellan försörjningsstöds- och rehabiliteringsenheten och Komvux/Vägledningscentrum där man på plats träffas, utreder och arbetar för att finna en väg framåt för de SFI-elever som visar tecken på dålig progression i studierna.

• Kartlägga och motivera unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning att ta ytterligare steg mot egen försörjning.

En dörr in och coachingteamet. Borlängebor som velat förändra sin situation och behövt stöd från fler myndigheter har kunnat ta kontakt med teamet. Beslut finns från den lokala samverkansgruppen där verksamhetsansvariga chefer ingår från Borlänge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Dalarna att verksamheten ska avslutas helt den 1 januari 2021. Inga nya ärenden tas därför emot utan verksamhetens inriktning nu och fram till årsskiftet är att avsluta pågående ärenden.