SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Lärde om unga med funktionshinder

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialpsykiatrin på Borlänge kommun genomförde 2012–2014 ett gemensamt utvecklingsarbete för att identifiera och utveckla samarbetsformerna för unga personer med funktionshinder. Projektet avslutades under våren 2014.

Projektledarna: Fr v Fredrik Lindh Försäkringskassan, Tina Spers, Borlänge kommun, och Annelie Edvardsson, Arbetsförmedlingen.

Projektledarna: Fr v Fredrik Lindh Försäkringskassan, Tina Spers, Borlänge kommun, och Annelie Edvardsson, Arbetsförmedlingen.

Uppdraget var att utveckla gemensamma metoder kring arbetet med målgruppen och att effektivisera samarbetsformerna mellan myndigheterna för att på så sätt
• minska risken för långvarigt bidragsberoende och utanförskap,
• ge ungdomarna som inte har förutsättningar att klara ett lönearbete adekvat stöd i rätt försörjningssystem,
• hitta lämpliga metoder och arbetsmodeller när det gäller stegvis utslussning för personer som tillhör personkretsen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Syftet var att utredningsmetoden och samarbetsformerna ska tas tillvara från projektet och implementeras i den ordinarie verksamheten.

Planerar gemensam insats

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialpsykiatrin på Borlänge kommun planerar att genomföra en gemensam kompetensinsats för medarbetare som i sin tjänst möter unga människor med funktionshinder. Utbildningen ska ske under 2015 inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Broschyren.

Broschyren.

Underlaget för den här utbildningen bygger på erfarenheterna från projektet. En broschyr som dokumenterar erfarenheterna från projektet har tagits fram. Broschyren har namnet ”Tankar om samverkan på strukturell och individnivå”

Samordningsförbundet finansierade kostnaderna för projektledarna och för manualen/broschyren..

Kontakt

Annelie Edvardsson, Arbetsförmedlingen, 010-486 23 23
Fredrik Lindh, Försäkringskassan, 010-112 58 54
Tina Spers, Borlänge kommun, 0243– 664 71