Blog Category: Kalendarium-b


Offenligt styrelsemöte, budgeten fastställs

By Anders Ström,

Det sammanträde vid vilket budgeten fastställs är offentligt enligt § 19 i Lagen om finansiell samordning.

De som är intresserade att närvara kan höra av sig till Per Helin, tel 070-370 05 13 eller e-post per.helin@borlange.se för att ta del av underlag samt möjlighet att delta på länk/distans via tekniken.

Var: Gamla stadshuset Borlänge, rum 1. Per Helin möter upp i entrén.

Dagordning

 1. Öppnande (§ 1301)
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av justerare
 4. Föregående styrelseprotokoll 2020-08-17 (bilaga 787)
 5. Försäkringskassan har beslutat om ny ersättare i samordningsförbundets styrelse o. m. 2020-09-01 (bilaga)
 6. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Finsam Borlänges verksamhet 2019 har beviljats av Region Dalarna (bilagor)
 7. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet Finsam Borlänges verksamhet 2019 har beviljats av Försäkringskassan (bilaga)
 8. Lokala samverkansgruppens minnesanteckningar från deras möte 2020-09-22 och 2020-11-03 (bilagor). Ärendet har koppling till punkt 9
 9. Rapport gällande den utredning av cochingteamet som styrelsen beslutade om 2019-12-11. Tommy Berglund deltar för diskussion, Tid kl. 11.00 (bilaga)
 10. Uppsägning av anställningsavtal har skett 2020-10-08 gällande tjänstgöring i En dörr in/Coachingteam fr. o. m. 2021-01-01
 11. Den andra preliminära medelstilldelningen 2021 från staten enligt den fördelningsmodell som styr grundtilldelningen (bilaga) Den slutliga medelstilldelningen väntas ske v 47. 2020
 12. Rapport av genomförd internkontroll (bilaga)
 13. Uppföljnings- och utvärderingsmodell för våra beviljade projekt (bilaga)
 14. Uppsägning av avtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer (bilaga)
 15. Budgetavstämning, prognos 2020 samt fastställande av budget 2021 (bilaga)
 16. Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Finsam Borlänge 2021 (bilaga)
 17. Projektansökan från Försäkringskassan och Borlänge kommun (bilaga)
 18. Arbetsförmedlingen (Carina) informerar om AF reform 2020
 19. Försäkringskassan (Anna) lyfter från om SIP, samordnad individuell plan
 20. Rapport från det lokala medlemssamrådet 2020-10-07 (bilaga)
 21. Rapport från utvecklingsarbetet som sker utifrån Avsiktsförklaringen som finns mellan samordningsförbunden i Dalarna (bilaga)
 22. Yallatrappan Borlänge har etablerats på IKEA (bilaga)
 23. Mötestider 2021, styrelsemöten och revisionsplanering av årsredovisning.
 24. Övriga frågor
 25. Avslutning och nästa möte som beslutas under mötet

  Filed under: Kalendarium-b
  Comments: None


Frukostmöte: Mångfald, inkludering och kulturkompetens

By Anders Ström,

I dag finns en obalans på arbetsmarknaden som till viss del är onödig. Arbetsgivare skriker efter arbetskraft samtidigt som många personer i arbetsför ålder har svårt att få en fot in på arbetsmarknaden. Vad beror det på? Är det kompetensbrist eller en attitydfråga? Våra normer – vilka är vi och hur skapar våra oskrivna regler hinder och möjligheter för oss och andra? Vilka möjligheter och utmaningar har nyanlända i Sverige? Vad säger forskningen?

Kom och lyssna på en spännande föreläsning om Kulturkompetens & Inkludering som hålls av Valbona Shala, grundare och VD för Feen och Janna Sporre-Gyll, personalvetare och journalist med en master i mångfaldsstudier.

Feen AB, är ett social impact företag som arbetar med verksamhetsutveckling genom kulturkompetens och inkludering.

När: fredag 15 november 2019

Var: Scandic Hotell, Borlänge

Tid: Frukost serveras från 7.30. Föreläsning 8.15–9.15

Anmälan till Per Helin, Samordningsförbundet Finsam Borlänge. via e-post:
per.helin@borlange.se senast 11 november 2019

> Inbjudan /pdf)

  Filed under: Kalendarium-b
  Comments: None


Frukostmöte: Trappa upp!

By Anders Ström,

Integrationen av nyanlända är en av Borlänges viktigaste frågor. Prioritera din tid och anmäl dig till detta frukostmöte där projektet Trappa upp presenteras. Maria Ines San Juan, projektledare, och projektdeltagare informerar.

Trappa upp-projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor som vill leva och arbeta i Borlänge. Projektets syfte är att, utifrån det framgångsrika konceptet Yalla Trappan i Malmö, bedriva en liknande verksamhet i Borlänge, att stödja och utveckla det du är bra på.

Vid projektslut startas ett socialt företag där deltagare i projektet som visat potential för och vilja att verka i den nya organisationen anställs.

Var: Scandic Hotell, Borlänge

Frukost serveras från kl 7.30, föredraget inleds kl 8.15.

Anmälan: senast 9 september via e-post till per.helin@borlange.se.

  Filed under: Kalendarium-b
  Comments: None


Länskonferens för Dalarnas samordningsförbund

By Anders Ström,

Styrelseledamöter och medlemsrepresentanter för Dalarnas sju samordningsförbund hälsas välkomna till länskonferens!

När: 3 september 2019 kl. 9-15 (med drop-in fika från kl 8.15)

Var: Säter Folkets hus (klicka på länken för mer info om lokal, vägbeskrivning mm)


PROGRAM

Drop-in frukostfika från kl. 08.15

9.00 Varmt välkomna!
9.15 Varför Finsam? Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen och dess förarbete
9.30 Pågående och framtida utveckling av samarbetet mellan samordningsförbunden i Dalarna
11.30 Uppsamling och summering av förmiddagens diskussioner
12-13 LUNCH
13-14.30 Vi delar med oss av goda exempel och varandras erfarenheter
14.30-15 Ett avslut… och en början!

> Inbjudan med utförligt program (pdf)

Anmäl dig nedan!


  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None


NNS årsmöte

By Anders Ström,

Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) kallar till årsmöte.

Mötet hålls i samband med den nationella Finsamkonferensen på City Conference Center (Folket hus) i Stockhom.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 12 februari, och sänds till Micaela Magnusson.

Förslag till valberedningen inför val av styrelse sänds senast 18 februari till Carin Runeson.

  Filed under: Kalendarium-b, Kalendarium-f, Kalendarium-nd, Kalendarium-ns, Kalendarium-s, Kalendarium-vb, Kalendarium-vd
  Comments: None