Analysgruppen: Anette Englund, Pia Larshans-Bodare, Carina Gustavsson, Peter Möller och Mattias Mogren.

Analysgrupp vill ta grepp om helheten

Finsam Falun har tagit initiativ till en analysgrupp med representanter för förbundets medlemmar.  Tanken är att analysgruppen ska studera hur tillvaron ser ut för de människor står utanför arbetsmarknaden av något skäl och som behöver samhällets stöd för sin försörjning.

Samhället står inför stora utmaningar. De som arbetar blir allt färre i förhållande till dem som inte gör det. Vi lever längre och andelen +65 år bara växer. Färre ska försörja fler. Redan idag är kompetensförsörjningen en av näringslivets stora utmaningar, och problemen med att hitta kompetent arbetskraft blir allt större.

Outnyttjad resurs

Hur påverkar dessa utmaningar de människor i arbetsför ålder som idag står utanför arbetsmarknaden? Idag är den gruppen är en otillräckligt utnyttjad resurs. Många kan med rätt stöd bli ett viktigt tillskott till arbetskraften. Alla behövs.

Genom att ge en helhetsbild vill analysgruppen bidra till bättre beslutsunderlag som stöd för politiker och chefer, såväl de i Lokala samverkansgruppen (LSG) som de i operativa chefsgruppen.

Första träffen

Analysgruppen har haft sin första träff och man ägnade sig i huvudsak åt att definiera sitt uppdrag. Satsar vi våra resurser inom rätt område? Får vi effekter på det samlade utanförskapet, eller flyttar vi bara människor mellan transfereringssystemen? Finns det tillräcklig tvärsektoriell kompetens? Används samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt i Falun?

I analysgruppen ingår Mattias Mogren, analytiker Falu kommun, Carina Gustavsson, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen, Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna, Anette Englund, samverkansansvarig Försäkringskassan, samt Finsam Faluns förbundschef Pia Larshans-Bodare.

> Läs mer om samhällets utmaningar i vår faktabank