Två blev ett:
Finsam Borlänge och Falun ihopslagna

Under hösten beslutade kommunerna i Falun och Borlänge, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om en ny förbundsordning för det nya, sammanslagna Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge.

När förbundens medlemsorganisatuioner sagt sitt, var det klart för sammanslagningen. Från den 1 januari 2023 finns bara ett samprdningsförbund i Falun och Borlänge.

Det nya förbundets logotyp finns i två varianter.

Samordningsförbunden finansieras av medlemmarna. Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står för 25 procent vardera, Falun betalar 13 procent och Borlänge 12 procent.

Fördjupat samarbete

Under 2021–2022 fördjupades samarbetet mellan de båda förbunden. I oktober 2021 hade styrelserna en första gemensam träff (då man också fick information om arbetsintegrerande sociala företag, se separat artikel). Man beslutade då att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av förbunden.

I januari förra året hade styrelserna för de båda förbunden sin andra träff. Man diskuterade lärdomar från andra sammanslagningar av förbund och genomförde en s.k. SWOT-analys, dvs listade styrkor, svagheter, hot och möjligheter med en eventuell sammanslagning. Styrelserna beslutade också att bilda ett arbetsutskott, bestående av förbundscheferna och ordförandena. Ett nytt gemensamt möte med styrelserna hölls i mars.

Arbetsutskottet arbetade fram ett förslag till tjänsteskrivelse om sammangående av förbunden från 1 januari 2023 och en ny förbundsordning.

Erfarenhetsutbyte

Vid sidan av sammanslagningsdiskussionerna fördjupades erfarenhetsutbytet mellan Finsam Falun och Borlänge. I november 2021 anslöt sig Antonis Kassitas från Borlänge kommun till analysgruppen som Finsam Falun startat. Och på styrelsemötet samma månad fick Finsam Falun information om hur Borlänge arbetade med olika integrationsprojekt inom SFI. I början av 2022 fick Finsam Borlänge information om den gröna rehab som bedrevs i Vassbo.