SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Från skola till arbetsliv

Finsam Falun har i samarbete med skolförvaltningen, socialförvaltningens LSS-sektion, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten, skapat en samverkansmodell för att stödja elever på gymnasiesärskolan och gymnasiets IM-program samt brukare inom LSS dagliga verksamhet.

Siv Söderqvist är arbetsterapeut i samverkansmodellen skola-arbetsliv.

Siv Söderqvist var arbetsterapeut i samverkansmodellen skola-arbetsliv. Idag är Johanna Åkerlund arbetsterapeut.

Det går ut på att ”fånga upp” elever med lindrig utvecklingsstörning, autism- eller autismliknande funktionsnedsättningar redan under gymnasietiden. En arbetsterapeut är anlitad för att utreda varje individs situation och förutsättningar, och sedan anpassa en framtidsplan efter individens behov och förmåga.

Detta för att undvika att dessa elever, samt deltagare i daglig verksamhet som vill ut i arbetslivet, ska hamna ”mellan stolarna”.

Bra struktur saknades

Tidigare saknades en bra struktur och tydlighet i den samverkan som fanns. Det behövdes förnyelse och förbättring.

Sedan augusti 2014 arbetar en arbetsterapeut med eleverna i skolan med att utreda behov av insatser som gör att elevens hela vardagssituation fungerar. Fungerar tiden före och efter skoltid, så fungerar studierna bättre! Arbetsterapeuten gör också funktionsförmågebedömningar under skoltiden, för att det därefter lättare ska kunna göras en plan för framtiden efter skolan. En plan som utarbetas tillsammans med elev och anhöriga i samverkan med alla ovan nämnda parter.

Fler ungdomar ut i arbetslivet

Många ungdomar tenderar att falla mellan stolarna efter avklarad skola. Många söker LSS dagliga verksamhet, fastän de själva har viljan och förmågan att klara ett dagligt arbete. Med den nya samverkansmodellen är målet att fler ungdomar når arbete eller vidare studier.

Finsam Falun var initiativtagare till denna modell. Modellen är breddad till att gälla alla ungdomar med behov av stöd och implementerad i Falu kommun.

 

Läs mer >> Beskrivning av samverkansmodellen (pdf)
>> Flödesschema Från skola till arbetsliv – gymnasiesärskolan
>> Flödesschema Från skola till arbetsliv – Introduktionsprogrammet
>> Artikel i Vårt Falun, 4 december 2014 (pdf).