SAMVERKAN I BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Andra insatser som finansierades
av Finsam Borlänge

• Samlad skoldag samt Bas-SFI, syftade till att utveckla SFI-verksamheten och individen i det svenska språket samt även minska behovet av försörjningsstöd.

•Modersmålsundervisning och föräldraskapsstöd inom Bas-SFI, en modell för ökad progression i svenskinlärningen.

Utveckling av det systematiska samarbetet mellan försörjningsstöds- och rehabiliteringsenheten och vuxenutbildningen där man på plats träffas, utreder och arbetar för att finna en väg framåt för de SFI-elever som visar tecken på dålig progression i studierna.

Kartlägga och stödja långtidssjukskrivna hos Borlänge kommun som behöver samordnade insatser för att bryta sjukskrivning och åter komma i arbete.

Patienter med svår psykiatrisk problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden kan där öppenvårdpsykiatrin anser att det är lämpligt delta i Naturunderstödd rehabilitering.