SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

DUA-insats i Falun:

Fördjupad samverkan om ungdomar

Dua (Delegationen för Unga till Arbete) har regeringens uppdrag att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Dua fördelar även statsbidrag till kommuner som vill utveckla sådan samverkan. En modell för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen har tagits fram, och den modellen används i Falun.

Ylva Ljungqvist är utvecklingsledare för DUA -insatsen.

Lokal överenskommelse

En överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen har tagits fram som handlar om fördjupad samverkan mellan myndigheterna så att både inrikesfödda och nyanländas etablering i arbetslivet påskyndas. Det handlar om få till stånd en smidig samverkan genom hela processen.

Lokala spår

Överenskommelsen om den lokala modell innehåller följande moment:

  • Kartläggning av kompetensförsörjningbehovet. Vilka kompetenser/arbetskraft behöver arbetsgivarna i Falun framöver?
  • Kartläggning av målgruppen. Vilka förutsättningar/kompetenser har de nyanlända i Falun? Vilka utbildningsbehov har de?
  • Hur ska samverkan mellan myndigheterna konkret se ut?
  • Hur ser de lokala ”spåren” (minst tre ska beskrivas) ut? Begreppet ”spår” används för att beskriva ett bransch- eller yrkesspecifikt program med utbildningar och aktiviteter som en individ ska genomgå för att på bästa sätt förbereda hen för jobb. Ett spår kan också utgå från målgruppen, exempelvis kan ett spår för akademiskt utbildade nyanlända beskrivas. Etableringstiden består av tre ”moduler”. Under modul 1 (2–3 veckor) sker etableringssamtal och upprättande av etableringsplan, modul 2 (0–2 månader) är jobbförberedande med SFI, samhällsorientering m.m. och modul 3 består alltså av lokala spår (varierande tid). Duna har tagit fram en mall för hur ett sådant spår kan utfomras
  • Hur ska kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt stödja unga nyanlända (16–24 år) som saknar gymnasieutbildning?

Vad är ett lokalt spår?

DUA har tagit fram en mängd stödmaterial för utformningen av lokala överenskommelser, kartläggningar och analyser, och även för hur lokala ”spår” kan beskrivas. En mall för det senare kan du studera här (klicka på bilen för större bild!)

Finsam Falun finaniserade kostnaden för utvecklingsledaren 2018. DUA-modellen ingår numera i den ordinarie verksamheten inom kommunens vuxenutbildning.

Läs mer > Duna-modellen (www.dua.se)