SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Hälsovägledare

Pär Wennberg arbetade som hälsovägledare under insatsen.

Finsam Falun finansierade under 2019 och 2020 en tjänst som som hälsovägledare på arbetsmarknadsenheten. Insatsen riktade sig till personer som av olika anledningar stod utanför arbetsmarknaden och som var inskrivna i Vuxen- eller Ungdomsslussen.

Hälsovägledarens uppdrag var att bygga upp aktiviteter inom fältet hälsa, kost, motion, vikt, sömn och stress samt att erbjuda konsultation i hälsofrågor, sociala aktiviteter och möjlighet till fysisk aktivitet.

Hälsovägledaren skulle också samordna vårdkontakter för personer som inte var redo för insats via arbetsmarknadsenheten. Målet var att öka aktivitets- och funktionsförmåga för deltagarna genom förbättrade levnadsvanor. Förbättrat mående och välbefinnande hos deltagarna skulle underlätta möjlighet till oberoende och egen försörjning.

Tjänsten som hälsovägledare finansierades av Finsam Falun.

> En dag med hälsovägledaren