SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

KOLL PÅ 20–25

Projekt för unga hemmasittare

I Falun finns hemmasittare i åldern 20–25 år, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar. Det gäller att ha koll på dem, så att man kan ge dem det stöd de behöver.

Maya Engberg och Susanne Svantesson jobbade i projektet.

Finsam Falun initierade därför projektet Koll på 20–25, som drog igång uppsökande verksamhet i september 2016. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, och Finsam Falun finansierade projektet.

Inventering

Första uppgiften blev att inventera hur många hemmasittare i åldern 20–25 år som fanns i myndigheternas register. Projektet arbetade också uppsökande. Det handlade exempelvis om att aktivt använda nätverk och träffpunkter hos brukarorganisationer, ideella föreningar osv för att hitta fler hemmasittande ungdomar.

Andra sätt att nå de här ungdomarna var via Migrationsverket, Landstingets traumaenhet för utrikesfödda, vuxenpsykiatrin och primärvården. Även sociala medier, tv-inslag och artiklar i tidningar kom till nytta i inventeringen.

Individuella planer

Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättades sedan en plan med insatser för var och en. Målet var sysselsättning, arbete eller studier. Om det befintliga utbudet av olika insatser, efter kartläggning och samtal med ungdomarna, bedömdes otillräckliga togs behoven upp i de samverkansforum som finns för chefer (Lokala samverkansgruppen och operativa chefsgruppen).

Förstärkning av projektet

Finsam Falun har tre gånger sökt och fått ytterligare medel från MUCF, vilket innebär att det ursprungliga projektet förlängts. I den sista ”versionen”, Koll på 20–25 3.0, förstärktes organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som jobbar med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som arbetar med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder.

Projekt Koll på 20–25 3.0 avslutades 31 augusti 2019. Vissa delar av projektet implementerades i ordinarie verksamhet.

Finsam Falun och MUCF finansierade insatsen.

Mer information

> Bildspel om Koll på 20-25