SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Arbetsintegrerande sociala företag

Falu kommun köper tjänster av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i Falun. Det handlar om förberedelse för praktik och arbetsförmågebedömningar.

Känntetecknande för sociala företag är att de har två affärsidéer. Dels ska företaget producera och sälja produkter eller tjänster, dels ska det integrera människor i arbetslivet på olika sätt.

Tillväxtverkets definition

Tillväxtverket har tagit fram följande kriterier för ett arbetsintegrerande socialt företag.

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet, alltså som producerar och säljer varor eller tjänster:

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Region Dalarna

Satsningar på arbetsintegrerade sociala företag i Dalarna är en del av det regionala tillväxtarbetet.

Finsam Falun finansierade kommunens inköp av tjänster hos de arbetsintegrerande sociala företagen 2017–2019.