SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Insteget – för dem som står
långt från arbetsmarknaden

Insteget är en verksamhet i Borlänge som finansieras av Finsam Falun-Borlänge. Arbetsmarknadsenheten har verksamheten i sin organisation. Målet och syftet med Insteget är att ge utökat stöd så att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden förbättrar sina möjligheter till egen försörjning.

Handläggarna på Insteget: fr v Linda Bergnér, projektledare, Henrik Skymning, arbetsmarknadshandläggare, och Annik Runvik-Stenkvist, samordnare/arbetsmarknadshandläggare.

Instegets målgrupp är personer folkbokförda i Borlänge, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa och 18–64 år. De saknar egen försörjning och/eller har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har en psykosocial eller annan komplex problematik och är i behov av samordnat stöd från flera myndigheter/aktörer, Borlänge kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.

Tre handläggare

Insteget har tre handläggare som arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt tillsammans med den enskilde individen. Individen ska vilja göra en förändring och en handlingsplan upprättas utifrån individens mål och delmål.

Verksamheten innehåller aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och socialt sammanhang utifrån aktiviteter som t ex rutinskapande insatser, friskvård, gruppaktiviteter samt arbetsträning.

Samverkan

Instegets handläggare har kontinuerlig kontakt med bland annat Försörjningsstöds- och rehabiliteringsenheten, Borlänge kommun, öppenvårdspsykiatrin, Region Dalarna samt Försäkringskassan  med syfte att samordna stödet utifrån individens behov.

Kontakt med insteget sker via Borlänge kommuns hemsida.