SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Samverkan mot höga sjuktal

Region Dalarna är en arbetsgivare vars anställda har anmärkningsvärt höga sjuktal och fler långa sjukskrivningar. Det gäller framför allt i regionens olika verksamheter i Falun.

Finsam Falun beviljade medel till en insats som skulle ta itu med de höga sjuktalen. Två utredare från Försäkringskassan och två HR-specialister från Region Dalarna samverkade i ett projekt kallat Stödet tillbaka i arbete. Projektet startade i augusti 2021. Syftet var att få bukt med de långa sjukfallen i Falun. Det andra syftet med projektet var att få strukturell samverkan mellan parterna att fungera bättre.

Region Dalarna och Försäkringskassan ville samverka mer om hur man ska förebygga sjukskrivningar, hur man ska göra dem kortare och om hur man ska få färre individer att återfalla i sjukskrivning.

Två syften

Insatsen hade två huvudsyften:

• Projektet skulle ge ökad kunskap om vilka rutiner för att förhindra långtidssjukskrivningar som fungerar.

• Projektet skulle stödja de som idag är långtidssjukskrivna med riktade insatser för en långsiktig lösning.

Det skedde genom att behoven av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för de långtidssjukskrivna identifierades. Projektet hämtade in information från hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst, vilket skulle resultera i riktade insatser till de långtidssjukskrivna.

Projektet identifierade också brister i sjukfrånvaro- och rehabiliteringsrutinerna, samt studerade andra kommuner som arbetsgivare. Syftet var att förbättra informationsflödet i organisationen och genom samverkan utveckla rutinerna.

Resultat och förbättringsområden

Projektet pekar i sin slutrapport på några erfarenheter:

• Det var en fördel att ha särskilt utsedda utredare och HR-specialister som samverkade. Det gav arbetet kontinuitet. Även efter projekttiden fortsätter samverkansarbetet med särskilt utsedda medarbetare.
•. Regelbundna avstämningar mellan parterna visade sig fungera bra.
• Den rutinmässiga samverkan gav ökad kunskap om parternas olika uppdrag, vilket innebar att man undvek ifrågasättanden och missförstånd.
• När chefer utbildas om arbetsgivaransvaret för rehabilitering m.m., är det en fördel om medarbetare från Försäkringskassan deltar och kan ge information om uppdrag och regelverk.

Projektet pekar också på en rad förbättrinsgområden. Några exempel:

• Om alla parter arbetar enligt principen Tidigt och aktivt spar man resurser och individen får stöd innan det gått för lång tid.
• Samverkan mellan ansvarig chef och Försäkringslkassan är en framgångsfaktor.
• Veckovisa avstämningar om rehabiliteringsärenden med chef och HR-funktionen bör göras alla verksamheter i regionen.
• mm

 

Klart i april 2022

Projektet Stödet tillbaka i arbete avslutades 30 april 2022. Finsam-Falun finansierade lönekostnaderna. Försäkringskassan och Region Dalarna var projektägare.

Mer information > Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam Falun, 023-863 09

> Slutrapport projektet Stödet tillbaka i arbete (pdf)