SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Kompetensförsörjningen

Falun tar tag i utmaningen

Kommunen är Faluns största arbetsgivare med cirka 5.000 anställda. Men bristen på arbetskraft är redan stor i många yrken.

Projektledarteamet: fr v Frida Grund, Annelie Pettersson och Hanna Dahlström.

Samtidigt behöver allt fler omsorg från kommunen: Idag finns det runt 3.700 invånare i Falun som är äldre än 80 år. Om tio år beräknas de vara över 5.500, en ökning med 50 procent! Visserligen väntas också antalet invånare i arbetsför ålder öka, men inte alls i motsvarande grad.

Kommunens brist på arbetskraft väntas bara bli större. Kompetensförsörjningen är välfärdens största utmaning.

Kommunen har därför dragit igång ett projekt, Rätt använd kompetens – en matchning i världsklass, som ska anta utmaningen. Det handlar om att hitta lösningar som minskar gapet mellan förmågan hos den arbetskraft som faktiskt finns och de arbetsuppgifter som kommunen har att utföra.

Många vill jobba

Många står utanför arbetsmarknaden och försörjs med stöd och bidrag. Många av dem vill jobba. Men det finns idag olika typer av hinder: en del kanske har funktionsnedsättning, andra har svårt med svenska språket. Samtidigt utgår arbetsplatserna i kommunen från att alla anställda ska kunna göra allt. I ett högt tempo dessutom.

Projektets övergripande syfte är att hitta vägar till reguljära jobb i kommunen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Framgångsfaktorer

I projektansökan definieras tre framgångsfaktorer:

  1. Personer som står utanför arbetsmarknaden ska få bättre individanpassat stöd genom utvecklad samverkan mellan kommunen, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  2. Inom kommunen skapas nya roller och befattningar, s.k. breddad arbetsmarknad.
  3. Stöd på arbetsplatsen, till exempel anpassad introduktion/arbetsuppgifter för arbetstagare med särskilda behov, exempelvis med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Det kan också handla om stöd till arbetsgrupper i form av t.ex. kompetensutveckling.

Finsam delfinansierar

Projektet som pågår under tre år, fram t.o.m. 2025, beräknas kosta runt 25 miljoner kronor. Finsam Falun-Borlänge har beslutat stå för totalt 3,9 miljoner, vilket finansierar lönekostnaderna för en huvudprojektledare och en delprojektledare. Fackförbundet Kommunal bidrar med drygt 8 miljoner som betalar kostnaden för mentorer/språkstödjare och Falu kommun finansierar resten.

Projektägare är kommunens personalkontor som samverkar med en rad förvaltningar samt Arbetsförmedlingen. Arbetet ska ske i nära samverkan med Finsamfinansierade insatserna Strategisk SIP-samordnare och Brobyggarna.

> Projektansökan (pdf)