SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Strategisk SIP-samordnare

Finsam Falun-Borlänge finansierar under två år en tjänst som SIP-samordnare på heltid i Falu kommun. Insatsen ska förbättra samverkan mellan olika verksamheter som omfattas av lagens bestämmelser om samordnad individuell plan, SIP. En sådan plan beskriver vilka samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser en individ behöver. Genom att utveckla användningen av SIP skapas bättre förutsättningar för individer i behov av stöd att förbättra sin arbetsförmåga.

Både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen kräver att kommun och region upprättar en samordnad individuell plan när det behövs och den enskilde samtycker. Bestämmelsen gäller även privata utförare som kommun/region har avtal med. Krav på SIP finns även i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Bra samverkansverktyg

Maya Engberg arbetar som SIP-samordnare i Falun.

Region Dalarna och Falu kommun har samma syn på SIP som ett bra samverkansverktyg som möjliggör ett helhetsperspektiv med individen i fokus. Men  användningen ser väldigt olika ut hos olika aktörer. Det finns en del osäkerhet om den egna personalens kompetens och mandat kring samordning. Ibland saknas förutsättningar för att SIP ska prioriteras och det finns inget enhetligt system för uppföljning och tillsyn.

Därför har kommunen anställt Maya Engberg som SIP-samordnare. Inledningsvis har hon kartlagt användningen av SIP i organisationerna. Sedan gäller det att ta fram nya rutiner och mallar för hur SIP ska tillämpas.

Samverkan med flera aktörer

Kommunens arbetslivs- och socialförvaltning är projektägare men projektet genomförs i nära samarbete med Region Dalarna. Verksamheter som omfattas av lagstiftningen deltar i insatsen. I kommunen är det framför allt arbetslivs- och socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen som berörs. Projektet genomförs i nära samarbete med bl.a. projektet Brobyggarna, som upprättar många SIP-ar.

Lokala samverkansgruppen (LSG) är styrgrupp för projektet. En referensgrupp med första linjens chefer med erfanehet av SIP från både regionen och kommunen skapas som stöd till SIP-samordnaren.

Projektet pågår t.o.m. april 2024.

> Folder om SIP (pdf)

Mer information

Arne Holmström, sektionschef 023-872 58
> Ansökan om medel till projektet (pdf)

Finsam Falun-Borlänge finansierar tjänsten som SIP-samordnare.