SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Stöd till Borlängebor långt från arbetsmarknaden

I Borlänge finns ungefär 4 000 invånare som antingen har försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla, är arbetslösa eller helt saknar ersättningar. De utgör runt 14 procent av alla invånare i åldern 20–64 år.*

De här personerna behöver individuellt utformat stöd från samhället. Hösten 2023 startade därför ett 1,5 år långt projekt som erbjuder stöd/utbildning i två steg. En ny, förberedande, utbildning, en preparandkurs, introducerades. Den erbjuds tio deltagare i två omgångar per termin.

Preparandkurs

Preparandkursen utformas efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Den kan därför variera i tid mellan 5 och 10 veckor. Kursen riktar sig till individer som står långt från arbetsmarknaden och därför löper större risk att drabbas av ohälsa.

Kursen, som hålls av Fornby folkhögskola, inleds med att varje deltagare får en individuell plan. I planeringsmötet deltar representanter för Fornby folkhögskola, Socialtjänsten och vårdcentral Jakobsgårdarna tillsammans med deltagaren, samt eventuella andra aktörer som hen vill ha med vid mötet.

Under preparandkursens gång erbjuds deltagaren också ett hälsosamtal på vårdcentral Jakobsgårdarna.

Preparandkursen syftar till att öka deltagaren kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om de egna resurserna. Det handlar om att ge stöd för en livsstilsförändring.

Nästa steg

Efter kursen är det dags för nästa steg, vilket kan variera beroende på individens förutsättningar och behov. Tanken med preparandkursen är att göra varje deltagare redo för nästa steg.

Finsam Falun-Borlänge har sedan hösten 2022 finansierat ett projekt – Nära till språket – där Borlänge kommun anlitar Fornby folkhögskola för en 20 veckors utbildning i svenska i kombination med modersmålsundervisning och samhällsinformation. Kursen erbjuds personer som inte slutfört SFI och som fått försörjningsstöd. Utbildningen hade 20 deltagare under våren 2023.

Nu kan Nära till språket bli ett alternativ som steg 2, efter preparandkursen. Det gäller att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden. Antalet deltagare i Nära till språket halveras till tio.

> Läs mer om Nära till språket

Finsam finansierar

Borlänge kommun (Individ- och familjeomsorgen), Region Dalarna (vårdcentral Jakobsgårdarna) och Fornby folkhögskola är projektägare. Finsam Falun-Borlänge finansierar projektet, som beräknas kosta 2,4 miljoner kronor.

Mer information

> Petra Sjöberg, Borlänge kommun – Försörjningsstöd-och rehabiliteringsenheten
> Maria Gelin, Region Dalarna – Vårdcentral Jakobsgårdarna och Centrum för klinisk forskning
> Ansökan om medel till projektet (pdf)

* Genomsnitt per månad 2022. Källa: SCB