Analysgrupp ska se till helheten

Finsam-Falun har tagit initiativ till en analysgrupp med representanter för förbundets medlemmar. Den ska studera hur tillvaron ser ut för de människor står utanför arbetsmarknaden och behöver samhällets stöd för sin försörjning. Nu har analysgruppen haft sin första träff.

> Läs mer om analysgruppen


Våld i nära relationer – se filmen!

På Falu kommun finns sedan länge enheten “Våld i nära relationer”. Finsam Falun har låtit ta fram en presentationsfilm om enhetens arbete.

> Klicka för att få en länk till filmen


SIP-samordnare i Falun

Finsam-Falun har beslutat finansiera en tjänst som SIP-samordnare i kommunen. Samordnaren ska arbeta med att systematiskt förbättra samverkan mellan olika verksamheter i Falun som omfattas av bestämmelserna i lagen om samordnad individuell plan (SIP). Projektet, som är tvåårigt, sker i nära samarbete med Region Dalarna.

> Läs mer om SIP-samordnaren


Många sjuka på Region Dalarna i Falun

Det finns ovanligt många långtidssjukskrivna anställda på Region Dalarnas olika verksamheter i Falun. Finsam-Falun har beviljat medel till ett projekt, Stödet tillbaka i arbete, som tar itu med problemet. I samverkan med andra myndigheter ska projektet ta fram riktade insatser som ska ge stöd till de långtidssjukskrivna. Projektet ska också utveckla formerna för samverkan mellan Region Dalarna och Försäkringskassan.

> Läs mer om projektet Stödet tillbaka i arbete


Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Brobyggare i Falun.

Möt Brobyggarna

Finsam-Falun har beviljat medel till en insats som ska utveckla stödet till personer med försörjningsstöd som samtidigt är sjukskrivna. Samarbetspartners är primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Projektet ska resultera i en hållbar modell i verksamheterna. Region Dalarnas rehabkoordinatorer har en viktig roll i projektet. Projektet ska pågå i två år med möjlighet till ett års förlängning.

> Läs mer om projektet Brobyggarna


Utbildas i lösningsfokus

Finsam-Falun finansierar en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för 20 handläggare på kommunens försörjningsenhet.

> Läs mer om utbildningen


Gustav Färlin och Therese Olsson är instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa.

Första hjälpen
till psykisk hälsa

I spåren av pandemin ökar den psykiska ohälsan. Region Dalarna erbjuder en utbildning i MHFA – Mental Health First Aid (Första hjälpen till psykisk hälsa) – vilket är en internationellt beprövad utbildning för allmänheten.Utbildningen ska ge kursdeltagaren kunskaper att ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Hittills har 163 personer, de flesta från Dalarna, genomgått utbildningen.

> Läs mer om MHFA-utbildningen