Frukostmöte:

Breddad rekrytering

Karin Rosenberg och Helena Bergman informerade om ESF-projektet.

Frukostmötet den 7 september handlade om projektet “Breddad rekrytering genom attraktivare arbetsplats”. Projektledarna Karin Rosenberg och Helena Bergman informerade om ESF-projektet.

Projektet har pågått sedan hösten 2017 och har idag kommit halvvägs. Cirka 200 medarbetare inom omvårdnad och kost/städ i Falu kommun deltar (80 procent är kvinnor). Chefer och politiker inom omvårdnas- och serviceförvaltningen, Kommunal Falun, nyanlända med uppehållstillstånd i max tre år, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen är också engagerade.

Integrationsprojekt

Projektet syftar till att utveckla verksamheten på arbetsplatserna med fokus på kultur och struktur. Genom integration av nyanlända i Falun ska rekryteringen breddas. Man vill utveckla en hållbar modell för verksamhetsutveckling och integration, en modell som också ska kunna användas på andra enheter i kommunen.

Bakgrunden är bristen på arbetskraft inom omvårdnad, kost och städ, en brist som förväntas bli allt värre. Samtidigt står många människor som både vill och kan arbeta, utanför arbetslivet. Det finns också brister i verksamheterna som dels leder till höga sjukskrivningar bland personalen, dels leder till sämre kvalitet på det jobb som ska göras. Målet är att kombinera arbetet för en attraktivare arbetsplats med integration för att på så sätt trygga kompetensförsörjningen.

Föreläsarna beskrev på vilket sätt man jobbat med att utveckla verksamheten vid de berörda enheterna. Konceptet “lärande organsation” är den teoretiska basen för den processen. Integrationsarbetet sker i samarbetet med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

Projektledarnas presentation (pdf, 22 sid)