HÄNT I FALUN

 

Kunskapsutveckling inom Kur

Försäkringskassan driver sedan 2009 Kurprojektet. Projektets mål är att öka kunskapen om psykisk sjukdom och funktionsnedsättning hos anställda vid Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Finsam var medfinansiär i den stora Kursatsning som pågick 2011–2014.

Den nationella psykiatriutredningen Ambition och ansvar från 2006 visade att det fanns en betydande okunskap om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning hos de fyra huvudmännen Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. Regeringen gav därför Försäkringskassan i uppdrag att stimulera och genomföra en myndighetsgemensam kunskapsutveckling om sådan rehabilitering.

Gemensam kunskapsbas

Syftet med Kurprojektet har varit att personal inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting skulle få en gemensam kunskapsbas, grundad på evidens och beprövad erfarenhet.

Syftet var också att höja kvaliteten på arbetet med rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning, förbättra samarbetet mellan myndigheterna, förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar.

Lokala behoven styr

Det har varit de lokala behoven av kompetensutveckling och de lokala förutsättningarna som styrt innehållet, men aktiviteterna skulle innehålla tre hörnstenar: kunskap, bemötande och samverkan. I Dalarna har vi dels haft länsövergripande aktiviteter (konferenser), dels lokalt anpassade insatser (seminarier/utbildningar).

Från Falun har drygt 200 personer i olika professioner medverkat i KUR-satsningen fram till och med 2014.

Kurprojektet fortsätter under 2015 med utbildningsdagar (se kalendariet) under våren. Temat är arbete med SIP (Samordnad Individuell Plan).

Finsam-Falun finansierade under åren 2011–2014 kringkostnader som lokaler, fika och lunch för de medverkande.