OM FINSAM FALUN

Samordningsförbundet Finsam-Falun bildades 1 januari 2006 och har sitt säte i Falun.

Förbundschef

Sedan september 2006 är Petra Palmestål anställd i förbundet i rollen som förbundschef. Ett uppdrag som innebär att utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya behovsgrupper, föreslå lösningar i samverkan med parterna och till styrelsen bereda ansökningar av medel till olika insatser på individ- eller strukturnivå.

Petra Palmestål är förbundschef för FInsam Falun.

Petra Palmestål är förbundschef för FInsam Falun.

Förbundschefen fungerar också som processtöd för insatserna.

Hon deltar även i Lokala Samverkansgruppen (LSG) i vilken det ingår verksamhetschefer från primärvården, vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialförvaltningens vuxensektion samt Arbetsmarknad, integrations- och kompetensförvaltningen. Även samverkansansvarig från Försäkringskassan samt Region Dalarnas områdessamordnare ingår.

Gruppen är en arena för att utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. LSG tar varje år fram en egen aktivitetsplan.

Förbundschefen ingår även i den operativa chefsgruppen med enhetschefer från socialförvaltningens försörjningsstödsenheter, vuxnas öppenvårdspsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialförvaltningens verksamhetsutvecklare inom LSS.

Gruppen träffas regelbundet för att diskutera hur samverkan och ”flöden” fungerar mellan parterna på den operativa nivån.

Telefon 023-826 35
E-post: petra.palmestal@falun.se