SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Förstudie avslutad, utvecklingsarbete pågår

Fontänhus behövs i Falun

Det finns ett betydande antal personer med psykisk ohälsa i Falun som saknar sysselsättning. Behovet av en kompletterande insats för dess människor är stort. Förutsättningarna för ett fontänhus finns.

Falu fontänhus. Klicka för större bild!

Så kan man sammanfatta den förstudie som Lennart Martinsson gjort på uppdrag av Finsam-Falun .

Lennart har kartlagt behovet genom att fråga en rad aktörer som arbetar med och för människor med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning i Falun. Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen i kommunen, Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, intresseföreningar, studieförbund och personliga ombud tillhör uppgiftslämnarna.

Det är av olika skäl svårt att ange ett exakt antal personer med psykisk ohälsa som saknar sysselsättning, men en uppskattning landar på över tusen personer i kommunen.

Ser behov av fontänhus

De tillfrågade aktörerna och brukarorganisationerna är samstämmiga när det gäller behovet: ett fontänhus skulle komplettera och avlasta samhällets insatser och innebära stora personliga vinster för de berörda. Även politiken i Falu kommun och Landstinget Dalarna är positiva!

Medlemsklubb

Ett fontänhus är ett klubbhus, där psykiskt sjuka bildar en medlemsklubb och där man tillsammans med några få anställda, driver olika typer av daglig verksamhet.

Fontänhuset är en internationellt erkänd rörelse som bildade i New York på 1940-talet. Idag finns cirka 300 fontänhus i världen, varav 12 i Sverige. Du kan läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbunds webbplats. Bra information finns också på Fountain House Stockholms webbplats,

Fontänhusmodellen har visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute for Mental Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.

Aktuell avhandling vid Lunds universitet

Personer med psykisk funktionsnedsättning på fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar ny forskning vid Lunds universitet.

Fördel fontänhus vad gäller upplevd livskvalitet (pdf)
Läs intervju med forskaren Jenny Hultqvist

Utvecklingsarbete pågår med förberedelse för uppstart av ett fontänhus. Finsam-Falun finansierar processledare (20 %).

Läs mer

> >Förstudien (pdf)
>> Folder om Fontänhus Falun, november 2018
>> Mer information: Lennart Martinsson, tel 023-49 17 17 och
Petra Palmestål, förbundschef Finsam-Falun, tel 023-826 35