SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Supported Employment

Mottagningsteamet, socialförvaltningen LSS samt gymnasieskolan har sett ett behov av att för vissa personer behövs ett långsiktigt stöd vid arbetsträning, praktik eller anställning.

På Falu Kommuns arbetsmarknadsenhet finns därför personal som har kompetens att arbeta utifrån metoden, som bygger på personens egen önskan om att arbeta. Handledarna arbetar utifrån personernas individuella förutsättningar. Arbetet börjar med att klargöra vilka behov av stöd som finns och vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella. Sedan följer arbete med att i samråd med personen hitta en lämplig arbetsplats. På arbetsplatsen är handledaren med som stöd åt personen och arbetsgivaren, så länge behovet finns.

Kontinuitet centralt

Det kontinuerliga stödet på arbetsplatsen är centralt i metoden. Att finnas som stöd åt arbetsgivaren och dennes personal är också viktigt. Samverkan med olika myndigheter och instanser ingår i arbetet. Bland annat möter teamet upp de elever som ingår i samverkansmodellen skola-arbetsliv redan under slutet av gymnasietiden för att få en lättare övergång från skolan till arbete.

Andra exempel på behovsgrupper som teamet arbetar med kan vara brukare som vill ha ett arbete och kommer från LSS dagliga verksamhet eller kommunpsykiatrins dagliga sysselsättning. Även hemmasittare, färdigbehandlade personer med missbruk, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m.fl. kan vara aktuella.

Oavsett vem man är eller vad man gjort tidigare, så är det viktigaste att personen vill ha ett arbete.

Mottagningsteamet avgör

Det är mottagningsteamet som tillsammans med den sökande bedömer om SE-teamet är det rätta stödet för personen. Målet är att personen skall få och behålla en anställning i någon form utifrån sina egna förutsättningar.

Huvudman för SE-teamet är arbetsmarknadsenheten (AME).

Finsam-Falun var initiativtagare till utvecklingsprocessen och har finansierat utbildning i metoden Supported Employment.

Kontakt:

Henrik Bringås, handledare, 023-868 23
Annakarin Lönnar. verksamhetschef, 023-868 78

Läs mer

>> Information till deltagare (pdf)
>> Information till arbetsgivare (pdf)