SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Fontänhus Falun

Många människor med psykisk ohälsa i Falun saknar sysselsättning. För dem kan Fontänhus Falun bli ett meningsfullt alternativ. Nu sätts planerna på ett fontänhus i verket.

Falu fontänhus. Klicka för större bild!

Arbetet med att starta ett fontänhus i Falun inleddes 2017. Då fick Lennart Martinsson i uppdrag av Finsam-Falun att undersöka förutsättningarna för en sådan verksamhet i Falun. Han kartlade behovet genom att fråga en rad aktörer som arbetar med och för människor med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Förstudien uppskattade antalet personer med psykisk ohälsa utan sysselsättning till över tusen i kommunen. De tillfrågade aktörerna och brukarorganisationerna var samstämmiga om behovet: ett fontänhus skulle komplettera och avlasta samhällets insatser och innebära stora personliga vinster för de berörda.

På våren 2018 tillsattes en interimsstyrelse. I början på januari 2019 anställdes Lotta Nolander som verksamhetsledare och Lennart Martinsson som handledare på Fontänhus Falun.

Medlemsklubb

Ett fontänhus är ett klubbhus där medlemmarna tillsammans med några få anställda driver olika typer av daglig verksamhet. Fontänhusrörelsen är internationellt erkänd. Den bildades i New York på 1940-talet. Idag finns cirka 300 fontänhus i världen, varav 12 i Sverige. Du kan läsa mer om modellen och husens verksamhet på Sveriges Fontänhus Riksförbunds webbplats. Bra information finns också på Fountain House Stockholms webbplats.

Lotta Nolander och Lennart Martinsson.

Effektiv rehabilitering visar forskningen

Fontänhusmodellen har visat sig vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie från National Institute for Mental Health i USA går det att läsa att fontänhusens medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet och en större förbättring än deltagare i andra rehabiliteringsprogram.

Personer med psykisk funktionsnedsättning på fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar ny forskning vid Lunds universitet.

Fördel fontänhus vad gäller upplevd livskvalitet (pdf)
Läs intervju med forskaren Jenny Hultqvist

 

Finsam-Falun finansierade förstudien och utvecklingsarbetet om ett fontänhus i Falun. Förbundschefen är ledamot i Fontänhus Faluns interimsstyrelse.

Läs mer

> Förstudie om fontänhus i Falun (pdf)
> Folder om Fontänhus Falun, november 2018

Kontakt

> Handledare Lennart Martinsson, tel 023-49 17 17
> Verksamhetsledare Lotta Nolander, tel 073-096 44 84

> fontanhuset.falun@gmail.com