SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Samverkan mot höga sjuktal

Region Dalarna är en arbetsgivare vars anställda har anmärkningsvärt höga sjuktal och fler långa sjukskrivningar. Det gäller framför allt i regionens olika verksamheter i Falun.

I januari 2021 var det 34 anställda på Region Dalarna i Falun som varit sjukskrivna mer än ett år. Under året kommer antalet troligen att öka.

Finsam-Falun har beviljat medel till en insats som ska ta itu med de höga sjuktalen. En medarbetare på Försäkringskassan och en från Region Dalarna ska samverka på heltid i ett projekt kallat Stödet tillbaka i arbete. Syftet är att få bukt med de långa sjukfallen i Falun. Det andra syftet med projektet är att få strukturell samverkan mellan parterna att fungera bättre.

Region Dalarna och Försäkringskassan vill samverka mer om hur man ska förebygga sjukskrivningar, hur man ska göra dem kortare och om hur man ska få färre individer att återfalla i sjukskrivning.

Två syften

Insatsen har två huvudsyften:

• Projektet ska ge ökad kunskap om vilka rutiner för att förhindra långtidssjukskrivningar som fungerar.

• Projektet ska stödja de som idag är långtidssjukskrivna med riktade insatser för en långsiktig lösning.

De ska ske genom att identifiera behoven av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för de långtidssjukskrivna. Projektet ska hämta in information från hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst, vilket ska resultera i riktade insatser till de långtidssjukskrivna.

Projektet ska också identifiera brister i nuvarande sjukfrånvaro- och rehabiliteringsrutiner, samt studera andra kommuner som arbetsgivare. Syftet är att förbättra informationsflödet i organisationen och genom samverkan utveckla rutinerna.

Klart i april 2022

Projektet Stödet tillbaka i arbete ska vara avslutat den 30 april 2022. Finsam-Falun finansierar lönekostnaderna. Försäkringskassan och Region Dalarna är projektägare.

Mer information > Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam-Falun, 023-863 09