SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

KOLL PÅ 20–25

Projekt för unga hemmasittare

I Falun finns hemmasittare i åldern 20–25 år, dvs ungdomar som varken arbetar eller studerar. Det gäller att hitta dem för att de ska få det stöd de behöver.

Projektet Koll på 20–25: fr v Kalle Strand, Tobias Andersson, Madeleine Arnberg, Maya Engberg och Susanne Svantesson.

Finsam-Falun initierade därför projektet Koll på 20–25, som drog igång uppsökande verksamhet för den här gruppen. Tobias Andersson från kommunens arbetsmarknadsenhet är projektledare. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, finansierar det hela.

Inventering

Första uppgiften blev att inventera hur många hemmasittare i åldern 20–25 år som finns i myndigheternas register.

Men projektet arbetar också uppsökande. Det kan handla om att aktivt använda nätverk och träffpunkter hos brukarorganisationer, ideella föreningar osv för att hitta fler hemmasittande ungdomar.

Andra sätt att nå sådana här ungdomar är via Migrationsverket, Landstingets traumaenhet för utrikesfödda, vuxenpsykiatrin och primärvården. Även sociala medier kan komma till nytta i inventeringen.

Individuella planer

Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas sedan en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier. Om det befintliga utbudet av olika insatser, efter kartläggning och samtal med ungdomarna, bedöms otillräckliga tas behoven upp i de samverkansforum som finns för chefer (Lokala samverkansgruppen och operativa chefsgruppen).

Förstärkning av projektet

Finsam-Falun har två gånger sökt och fått ytterligare medel från MUCF. I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Tjänsterna tillsätts i början av hösten 2018. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startar 1 september 2018 och pågår ett år.

Kontakt

> Tobias Andersson, projektledare/verksamhetsledare tel 023-822 69
> Madeleine Arnberg, samtalsstödjare
> Maya Engberg, handledare/aktivitetsstödjare, tel 023-878 25
> Kalle Strand, handledare/aktivitetsstödjare, tel 023-821 58
> Susanne Svantesson, arbetsterapeut, tel 023-876 99

Finsam-Falun och MUCF finansierar insatsen.

Mer information

> Informationsblad till personal (pdf)
> Informationsblad till unga hemmasittare (pdf)>