SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Unga med aktivitetsersättning

ESF-projektet Support Framåt

Den 1 maj 2019 startar ESF-projektet Support Framåt i Falun. Det ska arbeta med unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Målgruppen, unga vuxna med aktivitetsersättning, har någon form av funktionsnedsättning och behöver särskilt stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna komma ut i arbete eller studier.

Projektledare Henrik Bringås.

De unga ska genom att delta i projektet Support framåt få en bättre självbild och se sina möjligheter framför hindren. De ska även få ett ökat förtroende för samhällets välvilja och stödmöjligheter.

Fokus på möjligheter

Genom hälsofrämjande aktiviteter ska de uppleva en bättre och trivsammare livssituation. Deltagarna ska få en bredare och bättre omvärldsbild genom att känna att de kan bidra med sin förmåga på ett relevant sätt.

Projektet Support framåt ska sätta fokus på möjligheter och styrkor. Att se sina resurser och utveckla dessa ska leda till motivation att gå vidare och förändra sin livssituation.

SE-metoden

Tillämpning av SE-metoden, Supported Employment och Supported Education för både praktik och utbildning ska leda till att minst 70 procent av deltagarna kommer vidare till praktik, anpassad utbildning, närmare arbetsmarknaden och arbete efter sin förmåga.

Grundpelaren i SE-metoden är förtroendefullt samarbete mellan deltagare, den personliga handledaren och praktik-/arbetsplatsen.

Över hundra ungdomar

Totalt beräknas 100–120 ungdomar delta i projektet som pågår till våren 2022. Planen är att permanenta arbetsmodellen under projektets sista år så att alla aktörer hittat en långsiktig arbetsmodell och finansiering för målgruppen unga med aktivitetsersättning.

Falu kommun (AIK) är projektägare. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 11,8 miljoner kr. Övriga samverkansaktörer i projektet är Finsam-Falun, Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Falun.

Finsam-Falun är initiativtagare till projektet och varit delaktig i ansökningsprocessen. Förbundschefen sitter med i styrgruppen.

Kontaktuppgifter

Projektledare Henrik Bringås, tfn 023-868 23
Verksamhetschef Sara Lagerqvist, tfn 023-828 53

> Ansökan om medel Support framåt (pdf)