Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

Ny insats: Rehabilitering & Arbete

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund har beviljat medel för en insats som kommer att heta Rehabilitering & Arbete. Insatsen kommer att starta sin verksamhet 1 mars 2021 och fortgå till februari 2022 i ett första skede. Förberedelser samt viss rekrytering pågår för detta just nu. Länken nedan innehåller ett bildspel som förtydligar den planerade insatsen.

> Bildspel om insatsen Rehabilitering & Arbete


”Starta mötesplats för unga hemmasittare”

Projektet Fokus 16–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef har kommit med en slutrapport. Projektet har arbetat med ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Resultatet blev mycket lyckat.

En slutsats i rapporten är att de tre kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef bör samverka om en ungdomscoach. En annan rekommendation är att de tre kommunerna startar en gemensam mötesplats, Nyckeln, för ungdomarna i målgruppen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, finansierade projektet Fokus 20–25, och beviljade även medel till fortsättningsprojektet Fokus 16–25, som även inkluderade ungdomar i åldern 16–19 år. .

> Läs mer om projektet Fokus 20–25
> Läs mer om projektet Fokus 16–25


Naturnära gruppverksamhet får fortsätta

I våras genomförde Coachingteamet ett åttaveckorsprojekt med naturnära gruppverksamhet. Deltagarna var mycket nöjda. Nu har medel beviljats så att verksamheten kan fortsätta.

> Läs mer om den naturnära gruppverksamheten


Skuggsyskon i fokus

På kvällen den 17 september 2019 framförde Östra teatern pjäsen Skuggsyskon i Sveasalen i Leksand. Föreställningen låter syskonen till barn med funktionsvariationer träda fram ur skuggorna.

Syskon är en anhöriggrupp som ofta glöms bort. Vem stöttar dem? Vem förstår vad de upplever? Syskonskapet är ofta det längsta anhörigskapet. Hur påverkar det att under uppväxtåren växa upp med ett ”annorlunda syskon” och hur påverkar det i vuxen ålder när föräldrarna går in i ålderdom?

Teaterföreställningen Skuggsyskon arrangerades av Leksands kommun i samverkan med Region Dalarna, Svenska kyrkan, Studieförbundet Sensus och Rättighetscentrum.

Nedansiljans samordningsförbund finansierade teaterföreställningen.

> Läs även: www.ostrateatern.se/skuggsyskon


Lokal organisation för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik anställer två lärare i svenska, engelska, matematik och SO som ska hjälpa nyanlända att skaffa sig behörighet för vidare studier. Insatsen, som pågår under hösten, finansieras av samordningsförbundet.

> Läs mer om insatsen


Test med estetiskt skapande för unga

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett miniprojekt för unga som varken studerar eller arbetar. Det handlar om att ge ungdomarna möjlighet att genomföra ett estetiskt skapande arbete. Projektet sker inom ramen för insatsen Fokus 16–25 och pågår under hösten.

> Läs mer om projektet


Språkstöd för nyanlända

För att stödja nyanlända som genomgått SFI men ändå inte behärskar svenskan tillräckligt bra, startar Leksands kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen en språkundervisning. Det handlar om intensivstudier där deltagarna övar svenska i realistiska situationer. Samordningsförbundet finansierar projektet.

> Läs mer om projektet


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner pågick under 2018. Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

Ett gediget arbete har genomförts. Förstudien har kartlagt behovet och konstaterat att det finns förutsättningar att starta verksamhet. Den föreslås förläggas till Änjansdalen i Gagnef, med lokal i Sifferbo.

Samordningsförbundet finansierade förstudien.

> Läs mer om förstudien