Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Språkstöd för nyanlända

För att stödja nyanlända som genomgått SFI men ändå inte behärskar svenskan tillräckligt bra, startar Leksands kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen en språkundervisning. Det handlar om intensivstudier där deltagarna övar svenska i realistiska situationer. Samordningsförbundet finansierar projektet.

> Läs mer om projektet


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner pågick under 2018. Den 5 september presenterades resultatet på ett frukostmöte på Stiftsgården i Rättvik.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

Ett gediget arbete har genomförts. Förstudien har kartlagt behovet och konstaterat att det finns förutsättningar att starta verksamhet. Den föreslås förläggas till Änjansdalen i Gagnef, med lokal i Sifferbo.

Samordningsförbundet finansierade förstudien.

> Läs mer om förstudien
> Inbjudan till årets frukostmöten


Fokus 20–25 får en fortsättning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat medel till en fortsättning på projektet “Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef”. Nu inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år.

I Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Projektets syfte är att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami Look fungerar som coach och projektledare och ger de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier.

I det nya projektet “Fokus 16–25” – som pågår mellan sista november 2018 och första december 2019 – fortsätter arbetet med åldersgruppen 20–25 år. Men dessutom kommer Ami att fungera som stöd och komplement till kommunerna i arbetet med unga 16–19 år som inte påbörjat eller som i förtid avslutat en gymnasieutbildning, en grupp som riskerar att hamna i permanent utanförskap.

> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef