Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Tonårspojkars hälsa tema på frukostmöte

Eva Randell.

Tisdagen den 23 oktober bjuder samordningsförbundet på frukost i Lindbergshallen i Djurås. Föreläsare på mötet är med. dr. Eva Randell som är lektor i socialt arbete vi Högskolan Dalarna.

Hon ska berätta om om sin avhandling ”Tonårspojkars hälsa – att hantera emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status”.

Eva Randell intervjuade 33 tonårspojkar om hur de uppfattar, hanterar och värderar hälsa. Hon samlade också material genom enkäter.

De flesta pojkar hade en helhetssyn på hälsa, men det fanns pojkar som strikt skilde på kropp och sinne. Därför bör pojkar uppmuntras att tänka holistiskt, dvs få dem att integrera fysiska, sociala och känslomässiga aspekter på hälsa. Avgörande för pojkars välbefinnande är att det finns ett socialt utrymme för känslohantering. Skamkänslor är ofta ett hinder för öppenhet.

Frukost serveras från kl 7.30, föreläsningen startar kl 8.00.

> Anmäl dig till frukostmötet


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner har pågått sedan februari. Den 5 september presenterades resultatet på ett frukostmöte på Stiftsgården i Rättvik.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

Gediget förarbete

Ett gediget arbete har genomförts. Förstudien har kartlagt behovet och konstaterat att det finns förutsättningar att starta verksamhet. Den föreslås förläggas till Änjansdalen i Gagnef, med lokal i Sifferbo.

Samordningsförbundet har finansierat förstudien.

> Läs mer om förstudien
> Inbjudan till årets frukostmöten


Fokus 20–25 får en fortsättning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat medel till en fortsättning på projektet “Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef”. Nu inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år.

I Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Projektets syfte är att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami Look fungerar som coach och projektledare och ger de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier.

I det nya projektet “Fokus 16–25” – som pågår mellan sista november 2018 och första december 2019 – fortsätter arbetet med åldersgruppen 20–25 år. Men dessutom kommer Ami att fungera som stöd och komplement till kommunerna i arbetet med unga 16–19 år som inte påbörjat eller som i förtid avslutat en gymnasieutbildning, en grupp som riskerar att hamna i permanent utanförskap.

> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef


Förbundskansliet finns nu i Leksand

Tanja har bytt kontor igen.

Från och med den 1 april finns samordningsförbundets kansli i Leksands kommunhus, Avdelningen för lärande och stöd. Det var på våren förra året som styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund beslutade att förbundets kansli skulle ambulera mellan de tre kommunerna. Den 1 april flyttade förbundschef Tanja Mårtensson sin arbetsplats från Rättvik till Leksand.

– Förbundet ska verka och synas i alla tre kommunerna, förklarade förbundets ordförande Tintin Löfdahl nyordningen. Att låta förbundskansliet ambulera är ett sätt att tydliggöra samordningsförbundets roll.