Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Vi finansierar stöd till människor
som står långt från arbetsmarknaden

Nedansiljans samordningsförbund finansierar insatser och projekt som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget arbete eller studier samt förbättrad livskvalitet.

Insatserna riktar sig huvudsakligen till personer som står långt från arbetsmarknaden, individer med psykisk ohälsa samt långtidssjukskrivna som behöver samordnade insatser för att bryta sjukskrivning och åter komma i arbete. Viktigt i projekt som beviljas finansiering är att det finns en inriktning att utveckla en strukturell samverkan mellan flera parter så att det leder till en varaktig förändring i samarbetet.

Samordningsförbundet ger även stöd till utbildningsinsatser i syfte att ge samordningsförbundets medlemmar och parter – Rättviks, Leksands och Gagnefs kommuner, Region Dalarna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen – bättre förutsättningar för samverkan genom en gemensam kunskapsplattform. Exempel på detta kan vara utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt eller andra insatser som riktar sig till handläggare och chefer som arbetar med samordnade rehabiliteringsinsatser.


Rehabilitering och Arbete

Nedansiljans samordningsförbund finansierar sedan våren 2021 en verksamhet som heter Rehabilitering och Arbete, RoA. Verksamheten är en utveckling av det gamla Coachingteamet. RoA vänder sig till människor som står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna erbjuds en rad hälsoaktiviteter, bland annat skogsvandringar. Målet är att få dem att ta steg mot arbetsmarknaden eller komma i studier. Samordningsförbundet har beslutat ett RoA är en icke tidsbegränsad insats med uppsägningstid.

> Läs mer om insatsen Rehabilitering och Arbete


Alternativ SFI

Styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund har beslutat finansiera en insats under perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022. Insatsen utvecklar och provar en alternativ väg till det svenska språket med fokus på yrkesintroduktion. Insatsen har fått namnet Alternativ SFI. 

> Läs mer om Alternativ SFI