Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Fokus 20–25 får en fortsättning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat medel till en fortsättning på projektet “Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef”. Nu inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år.

Ungdomscoachen Ami Look kommer till frukostmötet den 15 juni och berättar.

I Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Projektets syfte är att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami Look fungerar som coach och projektledare och ger de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

Genom samtal med ungdomarna och deras anhöriga skaffar sig ungdomscoachen nödvändig bakgrundsinformation. Kontakten med anhöriga sker efter ungdomens samtycke och syftar till att ge en bättre bild av stödbehovet. Ett syfte med projektet är att ge myndigheterna bättre underlag för att stödja de här ungdomarna och deras anhöriga med förslag på nya och fler stödåtgärder.

Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas sedan en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier.

Gymnasieutbildning viktigt

I det nya projektet “Fokus 16–25” – som pågår mellan sista november 2018 och första december 2019 – fortsätter arbetet med åldersgruppen 20–25 år. Men dessutom kommer Ami att fungera som stöd och komplement till kommunerna i arbetet med unga 16–19 år som inte påbörjat eller som i förtid avslutat en gymnasieutbildning.

Det är en grupp som riskerar att hamna i permanent utanförskap. Gymnasieutbildning blir allt viktigare om man ska ha en chans på arbetsmarknaden.

> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef

Tema för frukostmötet den 15 juni

Den 15 juni var det dags för årets tredje frukostmöte i samordningsförbundets regi. Då medverkade Ami Look och berättade om projekten.

+Du anmäler dig till frukostmötena genom att klicka på respektive rubrik i kalendariet här till höger, fylla i formuläret och sedan klicka på “skicka”.

> Inbjudan till årets frukostmöten


Förbundskansliet finns nu i Leksand

Tanja har bytt kontor igen.

Från och med den 1 april finns samordningsförbundets kansli i Leksands kommunhus, Avdelningen för lärande och stöd. Det var på våren förra året som styrelsen för Nedansiljans samordningsförbund beslutade att förbundets kansli skulle ambulera mellan de tre kommunerna. Den 1 april flyttade förbundschef Tanja Mårtensson sin arbetsplats från Rättvik till Leksand.

– Förbundet ska verka och synas i alla tre kommunerna, förklarade förbundets ordförande Tintin Löfdahl nyordningen. Att låta förbundskansliet ambulera är ett sätt att tydliggöra samordningsförbundets roll.


Förstudie om Grön rehab

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner drog igång den 1 februari. Samordningsförbundet finansierar förstudien.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

> Läs mer