Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Ny förbundschef sökes

Tanja Mårtensson, förbundschef i samordningsförbundet, söker sig vidare till nya arbetsuppgifter. Tjänsten som förbundschef blir därmed ledig. Ett spännande jobb som innebär att leda och utveckla verksamheten tillsammans med förbundets styrelse. Tjänsten är på heltid. Sista ansökningsdag är den 23 april.

> Läs platsannonsen


Lokal organisation för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik anställer två lärare i svenska, engelska, matematik och SO som ska hjälpa nyanlända att skaffa sig behörighet för vidare studier. Insatsen, som pågår under hösten, finansieras av samordningsförbundet.

> Läs mer om insatsen


”Inrätta en gemensam ungdomscoach”

Projektet Fokus 20–25 har kommit med en slutrapport. En slutsats i rapporten är att de tre kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef bör samverka om en ungdomscoach.

Projektet har i ett års tid arbetat med ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Projektets syfte var att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami Look har fungerat som ungdomscoach och projektledare. Totalt kom hon i kontakt med 52 unga vuxna och 45 av dem kunde erbjudas coachning. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättades en plan med insatser för var och en. Målet var sysselsättning; arbete eller studier. Resultatet blev mycket lyckat och därför rekommenderar projektet kommunerna att satsa på en gemensam ungdomscoach som en del av ordinarie verksamhet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som finansierade projektet, har även beviljat medel till en fortsättning. Nu inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år. I det nya projektet “Fokus 16–25” – som pågår till första december 2019 – fortsätter arbetet med åldersgruppen 20–25 år. Men dessutom kommer Ami Look att fungera som stöd och komplement till kommunerna i arbetet med unga 16–19 år som inte påbörjat eller som i förtid avslutat en gymnasieutbildning, en grupp som riskerar att hamna i permanent utanförskap.

> Pressrelease om slutrapporten
> Slutrapport Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef (pdf)
> Läs mer om projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik och Gagnef


Språkstöd för nyanlända

För att stödja nyanlända som genomgått SFI men ändå inte behärskar svenskan tillräckligt bra, startar Leksands kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen en språkundervisning. Det handlar om intensivstudier där deltagarna övar svenska i realistiska situationer. Samordningsförbundet finansierar projektet.

> Läs mer om projektet


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner pågick under 2018. Den 5 september presenterades resultatet på ett frukostmöte på Stiftsgården i Rättvik.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

Ett gediget arbete har genomförts. Förstudien har kartlagt behovet och konstaterat att det finns förutsättningar att starta verksamhet. Den föreslås förläggas till Änjansdalen i Gagnef, med lokal i Sifferbo.

Samordningsförbundet finansierade förstudien.

> Läs mer om förstudien
> Inbjudan till årets frukostmöten