Nedansiljans samordningsförbund bildades 1 april 2007 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

Pernilla Boberg Frank ny förbundschef

Pernilla Boberg Frank är ny förbundschef i Nedansiljans samordningsförbund. Hon tillträdde den 1 augusti. Pernilla kommer närmast från Försäkringskassan, där hon varit enhetschef för aktivitetsersättning i Dalarna. Förra förbundschefen Tanja Mårtensson går vidare till nya arbetsuppgifter på Region Dalarna.


Skuggsyskon i fokus

– Föreställningen vänder sig, förutom till syskon, även till föräldrar och till personal inom skola, vård och omsorg, säger Katarina Leander, anhörigkonsulent på Leksands kommun.

På kvällen den 17 september 2019 framför Östra teatern pjäsen Skuggsyskon i Sveasalen i Leksand. Föreställningen låter syskonen till barn med funktionsvariationer träda fram ur skuggorna.

Syskon är en anhöriggrupp som ofta glöms bort. Vem stöttar dem? Vem förstår vad de upplever? Syskonskapet är ofta det längsta anhörigskapet. Hur påverkar det att under uppväxtåren växa upp med ett “annorlunda syskon” och hur påverkar det i vuxen ålder när föräldrarna går in i ålderdom?

Teaterföreställningen Skuggsyskon arrangeras av Leksands kommun i samverkan med Region Dalarna, Svenska kyrkan, Studieförbundet Sensus och Rättighetscentrum. Efter föreställningen kommer Leksands kommun i samverkan med Svenska kyrkan och Studieförbundet Sensus att starta en studiecirkel för vuxensyskon.

Nedansiljans samordningsförbund finansierar teaterföreställningen.

> Läs även: www.ostrateatern.se/skuggsyskon


Två miniprojekt startade i maj

Samordningsförbundet har beviljat medel till två miniprojekt som startade i maj. Det ena handlar om att ge ungdomar som varken arbetar eller studerar möjlighet att genomföra ett estetiskt skapande arbete. Det andra projektet handlar om naturnära gruppverksamhet för människor som av olika anledningar hamnat i en isolerad tillvaro.

> Läs mer om projekten


Lokal organisation för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik anställer två lärare i svenska, engelska, matematik och SO som ska hjälpa nyanlända att skaffa sig behörighet för vidare studier. Insatsen, som pågår under hösten, finansieras av samordningsförbundet.

> Läs mer om insatsen


”Inrätta en gemensam ungdomscoach”

Projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef har kommit med en slutrapport. En slutsats i rapporten är att de tre kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef bör samverka om en ungdomscoach.

Projektet har i ett års tid arbetat med ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Resultatet blev mycket lyckat och därför rekommenderar projektet kommunerna att satsa på en gemensam ungdomscoach som en del av ordinarie verksamhet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som finansierade projektet, har även beviljat medel till ett fortsättningsprojekt. Där inkluderas även ungdomar i åldern 16–19 år. I det nya projektet Fokus 16–25 fortsätter arbetet med åldersgruppen 20–25 år. Men dessutom kommer ungdomscoachen att fungera som stöd och komplement till kommunerna i arbetet med unga 16–19 år som inte påbörjat eller som i förtid avslutat en gymnasieutbildning.

> Läs mer om projektet Fokus 20–25
> Läs mer om projektet Fokus 16–25


Språkstöd för nyanlända

För att stödja nyanlända som genomgått SFI men ändå inte behärskar svenskan tillräckligt bra, startar Leksands kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen en språkundervisning. Det handlar om intensivstudier där deltagarna övar svenska i realistiska situationer. Samordningsförbundet finansierar projektet.

> Läs mer om projektet


Grön rehab föreslås i Nedansiljan

Helande natur i Dalarna.

En förstudie om s.k. grön rehab i Nedansiljans tre kommuner pågick under 2018. Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering i flera av landets kommuner. Nu sällar sig Gagnef, Leksand och Rättvik till dem.

Ett gediget arbete har genomförts. Förstudien har kartlagt behovet och konstaterat att det finns förutsättningar att starta verksamhet. Den föreslås förläggas till Änjansdalen i Gagnef, med lokal i Sifferbo.

Samordningsförbundet finansierade förstudien.

> Läs mer om förstudien