SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Centralen – arena för samverkan

Centralen är Finsam Nedansiljans arena för samverkan av rehabiliteringsinsatser. Med rätt stöd i rätt tid och av rätt myndighet kan människors förmåga att arbeta eller studera förbättras. Genom att samverka i Centralen kan myndigheterna bättre stötta människor att ta makten över sina egna liv.

Representanter för de samverkande myndigheterna i förbundet har regelbundna samordningsmöten. I Rättvik och Gagnef hålls ett möte i månaden, i Leksand två. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar i samtliga möten. Representanterna från kommuner och landsting deltar i de möten som hålls i den egna kommunen.

Kommunen representeras av en socialsekreterare och landstinget av rehabiliteringssamordnaren på vårdcentralen och en sjuksköterska från psykiatriska mottagningen i Rättvik respektive Leksand. Kommunernas och landstingets representanter kompletterar samordningsmötet, dels med sin specifika kompetens och dels som budbärare mellan Centralen och vårdcentral och psykiatriska mottagningen.

Samordnad individuell plan

Samordningsmötet syftar till att för Centralens deltagare hitta rätt stöd från rätt aktör i rätt tid.

När en handlingsplan inte fungerar och en enskild handläggare på en myndighet behöver stöd och vägledning i sitt arbete med deltagaren, eller i de fall när fler parter behöver involveras, kontaktas Centralen. Utifrån deltagarens individuella behov utser samordningsmötet ett team som upprättar en samordnad individuell handlingsplan (SIP) för deltagaren. Den beskriver vad som ska hända, när uppföljning ska ske och vem som är ansvarig för vad i processen med deltagaren.

Samordningsmötet kan också ge konsultation till medarbetare från de samverkande myndigheterna.