SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Estetiskt skapande för unga

Samordningsförbundet har beviljat medel till ett miniprojekt som startade i början av maj.

Projektledare Ami Look.

Projektet Labbet, sker inom ramen för projektet Fokus 16–25 i Leksand Rättvik och Gagnef där en del är att genomföra en förstudie som ska ta fram ett förslag på en verksamhet som riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar. Labbet är en testverksamhet som har en inriktning med estetiskt skapande inom bild, form, film och musik. Syftet med den estetiska inriktningen är att ge den unge fler uttryckssätt som bidrar till personlig utveckling och öka tilltron till den egna förmågan. Den unge får träna på att förvalta en idé till en färdig produkt genom att planera, utföra och avsluta.

– För många unga i den här situationen handlar det om att hitta drivkraften, att ta makten över sin livssituation för att på sikt kunna ta steg vidare mot en egen försörjning, säger Ami Look som är projektledare för Fokus 16–25.

Miniprojektet ska pågå under hösten. Åtta ungdomar erbjuds att delta.