SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Projektet fick en fortsättning

Fokus 20–25 blev 16–25

Ami Look är ungdomscoach/projektledare.

Projektet Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef har avslutats. I stället har medel beviljats till ett fortsättningprojekt. I det vidgas målgruppen till att inkludera ungdomar från 16 års ålder.

I kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, s.k. hemmasittare. Ami Look, ungdomscoach och projektledare, har som jobb att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami ger de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

Projektet “Fokus 20–25 Leksand, Rättvik, Gagnef” pågick till sista november 2018. Sedan tog projektet “Fokus 16–25” vid och det pågår till 30 november 2019.

Komplement till kommunernas insatser

Ami fortsätter arbeta med gruppen 20–25-åringar, men hon fungerar dessutom som komplement och stöd till kommunerna i deras arbete med 16–19-åringar som avslutat sin gymnasieutbildning i förtid, eller av olika skäl aldrig påbörjat någon gymnasieutbildning.

Unga som saknar gymnasieutbildning är ofta överepresenterade bland arbetslösa och bidragsberoende. Hamnar man i utanförskap tidigt är risken stor att man fastnar. Därför är tidiga insatser viktiga.

Ami utreder också, som en del av det nya projektet, förutsättningarna för en mötesplats för unga som varken studerar eller arbetar i de tre kommunerna. Förstudien genomförs i samarbete med ungdomar.

Inventering

Ami Look är stationerad vid Centralen i Leksand. Hon jobbar med att inventera hur många unga hemmasittare som finns i myndigheternas register och när det gäller nyanlända även i arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Hon arbetar också uppsökande. Det kan handla om att aktivt använda nätverk och träffpunkter hos brukarorganisationer, ideella föreningar osv för att hitta fler ungdomar som varken arbetar eller studerar, och som inte nappat på myndigheternas erbjudanden om stöd.

Individuella planer

Genom samtal med ungdomarna och deras anhöriga skaffar sig ungdomscoachen nödvändig bakgrundsinformation. Kontakten med anhöriga sker efter ungdomens samtycke och syftar till att ge en bättre bild av stödbehovet. Ett syfte med projektet är att ge myndigheterna bättre underlag för att stödja de här ungdomarna och deras anhöriga med förslag på nya och fler stödåtgärder.

Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas sedan en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier.

Projekten finansieras av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor.

Mer information

> Ami Look, 0247-801 53 eller 070-373 46 12
> Frågor och svar om projekten