SAMVERKAN I NEDANSILJAN

Nedansiljans samordningsförbund – Finsam för Gagnef, Leksand och Rättvik – bildades 1 april 2007. Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Grön förrehabilitering i Nedansiljan

Tillgången på helande natur är god i Dalarna.

Nu ska förutsättningarna för att bedriva s. k. Grön rehab i Nedansiljans tre kommuner utredas. En förstudie drar igång den 1 februari. Samordningsförbundet finansierar förstudien.

Naturens läkande kraft är väl känd och även vetenskapligt bevisad. Skogen och naturen, inte minst dess olika ljud, har goda hälsoeffekter. Därför bedrivs så kallad naturunderstödd rehabilitering på flera håll i landet. I Falun är verksamheten etablerad sedan länge. I Borlänge har en förstudie om grön rehab i kommunen genomförts.

I Gagnef, Leksand och Rättvik finns idag väl fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering, främst genom kommunernas arbetsmarknadsenheter och genom myndighetssamverkan i Teamet på Centralen. Men klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Kraven på arbetskraften ökar. Samtidigt tilltar den psykiska ohälsan och därmed antalet individer som hamnar långt från arbetsmarknaden. Allt fler riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap.

Susanne Jonsson, Skogsstyrelsen.

Stöd innan ordinarie rehab

Ett växande antal individer behöver stöd innan de är redo för arbetspraktik, arbetsträning eller arbetsprövning. Därför vill de tre kommunerna starta ett projekt med naturunderstödd rehabiliterande verksamhet, i samverkan med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten ska rikta sig till individer som står mycket långt från arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att klara kommunernas ordinarie insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

För att kunna starta ett sådant projekt krävs att förutsättningarna utreds. Förstudien, som ska vara klar den 31 augusti 2018, ska kartlägga gruppen som kan vara i behov av grön förrehabilitering samt föreslå hur verksamheten ska vara utformad t.e.x. vilka aktiviteter som ska erbjudas, var verksamheten ska ske, vilka personer som kan komma ifråga för verksamheten samt vilken kompetens (personal) verksamheten kräver

Försöksverksamhet

Förstudien förväntas resultera i beslut om en försöksverksamhet med start hösten 2018. Efter utvärdering av projektet kan stegvis implementering ske i kommunernas ordinarie verksamheter.

Som projektledare för förstudien anlitas Susanne Jonsson som är hälsopedagog på Skogsstyrelsen. Kostnaden för förstudien beräknas till 475.000 kronor.

Kontakt

Susanne Jansson, hälsopedagog/projektledare, tel. 0250-59 51 09
>> Projektbeskrivning (pdf)