SAMVERKAN I NORRA DALARNA

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Rehabilitering och Arbete (RoA)

Det av Finsam finansierade Rehabilitering och Arbete-teamets målgrupp är personer från 18 år med tonvikt på ungdomar och yngre vuxna som saknar fotfäste på arbetsmarknaden på grund av psykisk, fysisk eller psykosocial ohälsa, tidigare missbruk och/eller långvarig smärta. Målsättningen är att stödja personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare till jobb eller studier.

Hela verksamheten är baserad på tre “ben”:

  1. Hel/delfinansiering eller på annat sätt stöttande av projekt där Finsams parter driver projekt som är riktade insatser för teamets behovsgrupper.
  2. Kompetenshöjande och samverkansbefrämjande insatser för handläggare/tjänstemän, främst från våra parter. Det kan vara i form av upphandlade utbildningar där inbjudningar skickas till parterna, föreläsningar, konferenser, mm.
  3. Parterna kan aktualisera personer i Beredningsgrupp som remitterar deltagare till individuell coachning. Hur remisshantering från Beredningsgrupp hanteras se under dokument: ”Checklista” och ”Remiss”.

Coachingteamet hjälper individen att hålla ihop rehabiliteringsprocessen. Fokus är att hitta lösningar utifrån varje deltagares individuella förutsättningar. Deltagarna ska känna sig sedda och lyssnade på – det är deras liv verksamheten handlar om.

Personal från parterna

I Coachingteamet jobbar personal från kommunen, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan tillsammans. Arbetet går ut på att förbättra deltagarnas livssituation så att de kan klara sin egen försörjning.

Teamet bidrar med sin kompetens utifrån sina yrkesroller och myndigheter och kombinerar detta med lösningsinriktad coachning, helhetssyn på individen, olika individstärkande aktiviteter (gruppverksamhet, studiebesök, friskvård m m), samt stöttning att hitta lämplig arbetstränings- eller praktikplats med bibehållet samtalsstöd från coach under tiden. Coachen har även regelbunden kontakt med representant på arbetsplatsen.

Lång rehabilitering

Rehabilitering och Arbete- teamet arbetar med människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid, snittiden ligger på flera år. Man får därför räkna med att rehabiliteringsprocessen tar tid.

Coach/handledare:

Katarina Hallvars Jonsson, 0250-261 35