SAMVERKAN I NORRA DALARNA

Förutom att Finsam Norra Dalarna finansierar insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, erbjuder förbundet också samverkansarenor och kompetensutveckling för personal hos parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Mora-, Orsa, och Älvdalens kommun).

Aktiviteter under 2014

KUR-utbildning om kognitiva funktionsnedsättningar. Försäkringskassan har stått för föreläsare och Finsam för lokaler och fika. KUR riktar sig till personal hos kommuner, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och står för ”kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning”.

Samverkanskonferenser. Finsam har arrangerat två konferenser under året. Under vårens konferens föreläste Hans och Viveca Wirstam om att plocka fram drivkraften hos sig själv och andra. I oktober föreläste Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi om interkulturell kommunikation och om hinder och möjligheter för nyanlända med ohälsa.

Kompetensutveckling för personal hos myndigheterna. Förutom ovanstånde aktiviteter och utbildningar har parternas personal, på Finsams bekostnad, även kunnat delta i utbildningsinsatser. Bland annat Arbetslinjen Klippans ”7-Tjugoutbildning”.