Norra Dalarnas samordningsförbund bildades 1 maj 2013 med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna på rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Dalarna. Medlemmarna kan söka medel från förbundet för samverkansinsatser. Förbundet ska även stimulera myndighetssamverkan genom kunskapsspridning och på andra sätt.

 

Vi finansierar stöd till människor
som står långt från arbetsmarknaden

Norra Dalarnas samordningsförbund finansierar insatser och projekt som ska underlätta för personer att uppnå förmåga till eget arbete eller studier samt förbättrad livskvalitet.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Insatserna riktar sig huvudsakligen till personer som står långt från arbetsmarknaden, individer med psykisk ohälsa samt långtidssjukskrivna som behöver samordnade insatser för att bryta sjukskrivning och åter komma i arbete. Viktigt i projekt som beviljas finansiering är att det finns en inriktning att utveckla en strukturell samverkan mellan flera parter så att det leder till en varaktig förändring i samarbetet.

Samordningsförbundet ger även stöd till insatser som syftar till att ge förbundets medlemmar och parter – Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, Region Dalarna, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen – bättre förutsättningar för samverkan genom en gemensam kunskapsplattform.


Steget före – stöd till vuxna hemmasittare

Projektet Steget före vänder sig till vuxna som varken arbetar eller studerar, s.k. vuxna hemmasittare, i Mora, Orsa och Älvdalen. Uppgiften är att söka upp de här personerna och ge dem information och individuellt stöd för att komma vidare.

Projektet startades 1 mars 2023 och ska pågå i två år. Därefter är tanken att verksamheten ska implementeras i de tre kommunernas ordinarie verksamhet.

> Läs mer om Steget före