Ägardialogen 2016

Ökande sjukpenningtal i fokus

Mats Hedlund.

Mats Hedlund.

Årets ägardialog ägde rum den 10 maj på Scandic i Borlänge. Då träffades ägarrepresentanter och tjänstemän från Dalarnas sju samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och dryfta gemensamma angelägenheter.

Mats Hedlund från Försäkringskassan, som är styrelseledamot i samtliga dalaförbund, aktualiserade en gammal idé från början av seklet, ROSAB (Rehabilitering i offentlig sektor). Tanken var att skapa en plattform för sjukskrivna i offentlig sektor som på ett strukturerat sätt skulle få stöd att byta arbetsgivare.

Sjukpenningtalen* ökar

Klicka för större bild!

Bakgrunden är att sjukpenningtalen* ökar dramatiskt, speciellt för kvinnor. För kvinnor i Dalarna är det nästan 16,0, för män 8,0 – snittet är 12,0. Att jämföra med rikssnittet 10,6 och det nationella målet 9,0. I april var drygt 4 500, varav drygt 3 000 kvinnor, sjukskrivna i Dalarna. Nästan hälften hade diagnosen psykisk ohälsa.
Mötesdeltagarna var eniga om att något måste göras för att få ner sjuktalen. Man enades om att föreslå respektive förbund att medfinansiera en projektledartjänst. Denne ska göra en förstudie i Falun/Borlänge-regionen för att utreda förutsättningarna för en tillämpad ROSAB-modell.

Framtidens målgrupper

Man hade också en diskussion om hur Finsams målgrupper ser ut med anledning av samhällsutvecklingen.

Det rådde delade meningar om värdet i s.k. riktade uppdrag, dvs samhällsuppdrag med öronmärkta medel att fördela. Det är viktigt att behålla det lokala perspektivet, menade många. Att det finns medel avsatt för vissa målgrupper, samtidigt som lokala arbetsmodeller ska användas, är bra.

Man diskuterade också om det finns andra än de som nås idag i behov av Finsaminsatser. Utrikesfödda, hemmasittare i alla åldrar och yngre tonåringar med drogproblematik var exempel på grupper som nämndes i diskussionen.

Sociala företag, reviderade förbundsordningar m.m.

Nationella rådet har skickat ut en vägledning om hur samordningsförbunden  kan stödja arbetsintegrerande sociala företag. Denna presenterades.

Ett förslag till revidering av samtliga förbundsordningar ska tas fram. Exempelvis vill Landstinget att mandatperioderna är likadana i samtliga förbund. Regeländringar i kommunallagen om tillsyn föranleder också behov av revidering.

Även förbundens ekonomi samt resultaten för 2015 avhandlades under ägardialogen.

Läs mer

ROSAB (Mats Hedlunds presentation)
Finsam och arbetsintegrerande sociala företag (Nationella rådets vägledning)
Resultatet för 2015 (SUS)

*Sjukpenningtal = Antal utbetalda nettodagar  med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad  i åldrarna 16–64 år (exklusive försäkrade med hel SA).