Regionala ägardialogen 2017

Årets regionala ägardialog ägde rum den 9 maj på Scandic i Borlänge. Då träffades ägarrepresentanter och tjänstemän från Dalarnas sju samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och dryfta gemensamma angelägenheter.

Resultatet för 2016 var en punkt på dagordningen. Närmare 600 personer deltog i olika rehabiliteringsinsatser som Dalarnas sju samordningsförbund finansierade under året. 220 avslutade sitt deltagande. Av dem fick 37 procent arbete, började studera eller ställde sig till arbetsmarknadens förfogande. 54 procent avslutade insatsen på grund av sjukdom eller fortsatte med annan rehabilitering.

Framtidsfokus

Deltagarna på träffen diskuterade vilket fokus samordningsförbunden bör ha under 2017. Långtidssjukskrivna, ungdomar med aktivitetsersättning och samverkan med skolan var ämnen som hamnade högt i prioritet.

Behovet av att informera huvudmännen i förbunden om förbundens verksamhet och uppdrag ventilerades. Möjligen föranleddes detta av den sparsamma representationen av kommunala huvudmän på mötet. Veckodagar, god framförhållning och möjlighet att informera var punkter som kom upp. Man enades om att låta ordförandegruppen utreda formerna för den regionala ägardialogen och komma med förslag till förändringar.

Rosab, sociala företag, förbundsordningar m.m.

Projektledare Anna Egelbach redovisade det aktuella läget i förstudien om Rosab. Intresset har varierat. I Falun har flera instanser varit försiktigt positiva, medan exempelvis Borlänge kommun och landstinget haft en mer avvaktande, för att inte säga avog, inställning till idén. Man diskuterade hur idén bättre skulle förankras genom rätt information till rätt personer.

Det regionala projektet “Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag” presenterades av representanter för Coompanion, Samarkand och Kompetensbyrån. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Dalarna.

Förbundsordningarna var åter på tapeten. Det handlar om att göra vissa delar länsgemensamma, exempelvis mandatperioden för styrelserna, arvodesregler etc. Processen pågår.

Även förbundens ekonomi avhandlades under ägardialogen.

Läs mer

ROSAB, dagsläget i projektet
Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, presentation
Resultatet för 2016 (SUS)
Ekonomisk tilldelning till Dalarnas Finsamförbund