Regionala ägardialogen 2020

Förbunden öppnar för mer samarbete

Det finns en rad fördelar med att utveckla samarbetet mellan Finsamförbunden. Resurserna kan användas effektivare och ge både medborgare och personal ökade möjligheter. Frågan diskuterades på årets regionala ägardialog den 25 maj.

Ägardialogen – som i år fick ske i digital form – är ett tillfälle för förbunden att få överblick och möjlighet att föra diskussioner över kommungränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Hur går det för länets sju samordningsförbund? Hur ser framtiden ut? Samrådet skapar utrymme för dialog och diskussion om verksamheten framöver.

Vid samrådet redovisas också resultat från förbundens verksamheter. En sammanfattning av årsredovisningarna 2019 för de sju förbunden presenterades.

Minskad tilldelning

Den totala tilldelningen från staten har sjunkit något de senaste åren. Trots det har andelen individer i insatserna ökat något. Andelen som avslutas mot egen försörjning har också ökat.

Ett utvecklat samarbete mellan Finsamförbunden är ett viktigt sätt att möta minskade resurser. Samrådet såg möjligheter med ökad personalsamverkan, erfarenhetsutbyte och med gemensamma funktioner i administrationen.

Effektivare resursanvändning

Effekten kan bli ännu bättre insatsutveckling, ökade möjligheter för medborgare och personal, ett bättre stöd för medlemmarna i enlighet med syftena i lagen om finansiell samordning samt en effektivare resursanvändning för samhället både lokalt och för länet i stort.

En avsiktsförklaring om samarbete mellan samordningsförbunden i Dalarna är på gång.

> Dalarnas samordningsförbunds resultat 2019, sammanställning (pdf)