Finsamförbund söker pengar

Förbundschefer från Dalarna, Värmland och Gävleborg träffades i Tällberg 24-25 oktober för att diskutera ESF-ansökan.

Samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg tänker gemensamt söka medel från Europeiska socialfonden, ESF. Det handlar om pengar som ska användas till kompetenshöjning hos förbunden och deras medlemmar.

ESF Norra Mellansverige väntas komma med en s.k. utlysning (man berättar att det finns medel att söka, när och till vad) runt jul. Det handlar om pengar som ska användas inom ESF:s programområde 1, vilket betyder kompetenshöjande insatser till personal.

Kompetensutveckla personal och bygga nätverk

Man tänker alltså söka pengar som ska användas till att kompetensutveckla medarbetare hos samordningsförbundens medlemmar, De ska ges ökade kunskaper och få bättre verktyg i arbetet med att få fler som står långt från arbetsmarknaden att delta i arbetslivet.

Tanken är också att en långsiktigt hållbar struktur har etablerats för erfarenhetsutbyte, gemensam kompetensutveckling och samverkan mellan samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Samtliga samordningsförbund i Dalarna, Värmland och Gävleborg har beslutat vara med i en gemensam ansökan till ESF. En arbetsgrupp har bildats: från Dalarna deltar Jonas Wells från Södra Dalarnas samordningsförbund.

ESF väntas ta beslut i juni och start för projekten planeras till hösten 2023.

Fotnot. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättning i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som ska skapa jobb, hjälpa näringslivet och öka kompetensen hos individer. I Sverige anger Svenska ESF-rådet mål och prioriteringar i ett nationellt programdokument. ESF-rådet har formulerat tre programområden: 1. Kompetensförsörjning, 2. Ökade övergångar till arbete, och 3. Sysselsättning för unga. Arbetet med det nationella programmet genomförs av åtta regioner. Dalarna tillhör ESF Norra Mellansverige.

> Läs mer om ESF