Beviljades medel till kompetenshöjning

Förbundschefer från Dalarna, Värmland och Gävleborg träffades i Tällberg förra året för att diskutera ESF-ansökan.

Samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg har beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF. Pengarna, cirka 24 miljoner kr, ska användas till kompetenshöjning hos förbunden och deras medlemmar.

Medarbetarna hos samordningsförbundens medlemmar ska i projektet ges ökade kunskaper och få bättre verktyg i arbetet med att få fler som står långt från arbetsmarknaden att delta i arbetslivet.

Tanken är också att en långsiktigt hållbar struktur etableras för erfarenhetsutbyte, gemensam kompetensutveckling och samverkan mellan de tolv samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Fyra spår

Projektet, som startar 1 september, är treårigt. Det innehåller fyra spår:

Spår 1 har fokus på att utveckla metoder, arbetssätt och färdigheter genom kompetensutvecklingsinsatser för förbundets parter med metodutbildningar i många olika verktyg/metoder/förhållningssätt, erfarenhetsutbyte och en omfattande kompetenshöjande föreläsningsserie.

Spår 2 handlar om att utveckla strukturell samverkan och den strukturella samverkansförmågan genom att skapa lärandemiljöer för effektivare strukturell samverkan, via tex koordinering av plattformar, nätverk, dialoger och metodstöd, för att upprätthålla, utveckla och säkerställa kompetens.

Spår 3 har inriktning mot förbundens interna arbete genom att utveckla förbundets kompetens och öka effektiviteten i de insatser förbundet bidrar till.

Spår 4 handlar om de horisontella principer som genomsyrar samtliga aktiviteter i projektet: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och brukarmedverkan.

Medfinansierar 40 procent

Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat cirka 24 miljoner kr till projektet. Samordningsförbunden finansierar själva runt 40 procent av kostnaden. Start för projekten planeras till hösten 2023.

Fotnot. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättning i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som ska skapa jobb, hjälpa näringslivet och öka kompetensen hos individer. I Sverige anger Svenska ESF-rådet mål och prioriteringar i ett nationellt programdokument. ESF-rådet har formulerat tre programområden: 1. Kompetensförsörjning, 2. Ökade övergångar till arbete, och 3. Sysselsättning för unga. Arbetet med det nationella programmet genomförs av åtta regioner. Dalarna tillhör ESF Norra Mellansverige.

> Ansökan med bl.a. målbeskrivning, förväntade resultat och långsiktiga inlägg (pdf)
> Läs mer om Europeiska socialfonden, ESF