Regionala medlemssamrådet 2021

Ett utmanande år

Pandemin har inneburit en rad utmaningar för samordningsförbunden i Dalarna. Att driva verksamheten digitalt är inte alltid så enkelt. 25 personer från parterna deltog i årets regionala medlemssamråd den 28 maj.

Medlemssamrådet (tidigare kallat ”ägardialog”) – som även i år fick ske i digital form – är ett tillfälle för förbunden att få överblick och möjlighet att föra diskussioner över kommungränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Hur går det för länets sju samordningsförbund? Hur ser framtiden ut? Årets samråd tog helt enkelt sin utgångspunkt i frågorna ”Var står vi?” och ”Vart ska vi?”.

Pandemin påverkar

Pandemin har medfört en rad svårigheter:
• Chefer och många medarbetare har haft fullt upp med att hantera frågor kring pandemin
• Parterna har haft svårt att starta nya insatser
• Insatser har försenats eller varit omöjliga att genomföra
• Att driva processer, inspirera och entusiasmera via digitala forum är svårare
• Pandemin har även påverkat insatsernas resultat negativt: exempelvis har det varit svårt att hitta praktikplatser och att få till stånd flerpartsmöten med deltagare

Men pandemins utmaningar  har även lett fram till kreativa lösningar med positiva effekter:
• Digitala möten kan vara effektiva och exempelvis möjliggöra effektivare uppföljning av insatser
• Digitala arrangemang som frukostmöten och föreläsningar når fler och delvis nya deltagare.

Något ökad tilldelning

Vid samrådet redovisas också resultat från förbundens verksamheter. En sammanfattning av årsredovisningarna 2020 för de sju förbunden presenterades.

Den totala tilldelningen från staten, som sjunkit de senaste åren, ökade 2021 med 50 tkr. Antalet deltagare i de individinriktade insatserna minskade jämfört med 2019. Under 2020 deltog 740 personer i någon av förbundens insatser. Resultaten var goda, många deltagare tog steg i riktning mot egen försörjning.

När det gäller strukturövergripande insatser konstaterades att resultaten är svåra att mäta. Flera förbund anordnar föreläsningar etc. Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt är också en sådan insats i några förbund. Planerade utbildningar dock varit svåra att genomföra på grund av pandemin.

Förbunden prioriterar strukturövergripande alt. individinriktade insatser olika, konstaterades vid samrådet..

> Dalarnas samordningsförbunds medlemssamråd 2021, sammanställning (pdf)