Personliga ombud i Dalarna

I de flesta av Sveriges kommuner arbetar personliga ombud, PO. De är till för att hjälpa vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som har svårt att klara vardagslivets aktiviteter. 

För att få stöd av ett personligt ombud måste man ha sammansatt och omfattande behov av vård, stöd och service från samhället och behöva långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och andra myndigheter.

De personliga ombuden stödjer och informerar personer med psykisk funktionsnedsättning och de lotsar dem vidare till den hjälp från samhället som de har rätt till. Ombuden arbetar på uppdrag av klienterna.

Spejare i välfärden

Socialstyrelsen fördelar 130 miljoner kronor i statsbidrag till kommunernas verksamhet med personliga ombud. Socialstyrelsen begär också s.k. avvikelserapporter, där de personliga ombuden regelbundet rapporterar om systemfel och brister i välfärden. Ombuden fungerar alltså som en sorts spejare i välfärden, på direkt uppdrag av Socialstyrelsen som årligen sammanställer en lägesrapport till regeringen.

Ett krav från Socialstyrelsen är också att PO-verksamheten ska ha en ledningsgrupp med representanter för kommunen, Regionens primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Personliga Ombud Södra Dalarna

I Dalarna kan PO i samtliga kommuner erbjuda personliga ombud.

Kommunerna Avesta, Hedemora, Säter, Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Falun och Gagnef samarbetar i Personliga Ombud (PO), Södra Dalarna med säte i Borlänge. Den lokala samverkansgruppen (LSG) i Falun fungerar som ledningsgrupp för verksamheten.

Avvikelserapport

Under 2021 rapporterade de personliga ombuden i södra Dalarna 32 systemfel och brister. De flesta ärendena handlade om bristande tillgänglighet.

> PO Södra Dalarna: Avvikelserapport 2021 (pdf, 9 sidor)
> Socialstyrelsen: Lägesrapport om verksamhet med personliga ombud 2021 (pdf 20, sidor)
> Läs mer om personliga ombud på Borlänge kommuns webbplats