Inspirerande regional nätverksträff

Dalarnas samordningsförbund var värdar när det regionala Finsam-nätverket hade en träff i Tällberg i början på februari.

Full fart vid konferensbordet.

Full fart vid konferensbordet. Fr.v. Ritva Widgren, SF Östra Södertörn, Soraya Green, Fk/nationella rådets arbetsgrupp, Tomas Jeppsson, AF/nationella rådets arbetsgrupp, Carina Cannertoft, SKL, Sune Hemmingsson, Borlänge SF och Jonas Wells, Södra Dalarnas SF/NNS.

Deltog gjorde förbundschefer från Värmland, Gävleborg, Östergötland, Stockholm och Dalarna. Medverkade gjorde också representanter för SKL (Sveriges kommuner och landsting) och för Nationella rådet för finansiell samordning.

ESF-förstudie

Projektledaren Carina Cannertoft från SKL berättade om den ESF-förstudie* som SKL driver och där “Finsams roll i framtiden” är en av tre delar. Sandra Lundqvist-Medén, SF Finspång, utsågs till att medverka i förstudiens referensgrupp som representant för nätverket.

Hur definieras långtidssjukskriven?

Försäkringskassans Soraya Green och Arbetsförmedlingens Tomas Jeppsson, båda representanter för Nationella rådet för finansiell samordning, tog upp en diskussion om de extra 13 miljoner kronor som rådet har till insatser för unga med aktivitetsersättning eller som är långtidssjukskrivna eller som riskerar att bli det. Det gav upphov till en intressant diskussion kring vad menas med “långtidssjukskriven”. Vi konstaterade att det inte finns några klara besked om detta. Finsam ska i alla fall inte arbeta med långtidssjukskrivna som har anställningar. Deras rehabilitering skall skötas av arbetsgivaren.

Tjänstemännens villkor

Många andra intressanta ämnen kom upp under dagarna i Tällberg. Bland annat diskuterades tjänstemännens arbetsvillkor i förbunden. En kartläggning av arbetsvillkoren gicks igenom.

NNS indikator-projekt förlängs med en tredje mätning under våren för att kvalitetssäkra de 15 framtagna indikatorerna. Målet är att instrumentet/indikatorerna ska vara kvalitetssäkrade i september för att kunna spridas till flera förbund och användas vid utvärdering av insatser.

Nästa nummer i NNS rapportserie (kommer ut i april) handlar om ett antal Finsaminsatser med “fantastiska resultat”, enligt Jonas Wells som informerade. 13 insatser kommer att presenteras, både individinriktade och strukturella.

Söker mycket pengar

Kollegorna i Stockholms samordningsförbund informerade om en ESF-ansökan de lämnat in omfattande hela 100 miljoner kronor. ESF-rådet Sthlm har specialsytt en utlysning endast för Stockholms SF. Medlen skall fördelas på fem förbund, men även till de sociala företagen som får 20 procent av medlen i form av bland annat Supported employment-handledare. Målet är också att skapa en stödstruktur för Stockholms sociala företag, exempelvis genom att förbunden anställer verksamhetsutvecklare som arbetar med sociala företags-frågor mot företag och parter.

Beslut om medelstilldelning fattas i mitten av mars.

Intressanta dagar

Alla tyckte dagarna var intressanta, kunskapshöjande, inspirerande och många uttalade att det är ett bra forum att få ta upp frågor som man gått och grunnat på länge. Förbundschefer är ju väldigt ensamma i sin roll.

*ESF = Europeiska socialfonden, EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.