Rosab utreds i Falun-Borlänge

Anna Egelbach.

Anna Egelbach.

Nu ska samordningsförbunden i Dalarna gemensamt ta reda på om det finns förutsättningar att skapa plattformen Rosab (Rehabilitering i offentlig sektor AB). Idén med Rosab är att ge sjukskrivna i offentlig sektor hjälp med att byta arbetsgivare med fortsatt användning av sin yrkeskompetens.

Anna Egelbach har anställts som projektledare. Hon ska inledningsvis undersöka förutsättningarna för Rosab i Falun och Borlänge. Blir utfallet positivt är tanken att plattformen sprids till samtliga Dalarnas kommuner.

Anna ska föra diskussioner med inblandade aktörer och stämma av intresset av att bidra till och delta i projektet. Hon ska också se över lagkrav och bestämmelser, identifiera risker och möjligheter med Rosab samt se över olika alternativ till fortsatt finansiering av projektet efter förstudiens slut.

Sjukpenningtalet i Dalarna ökar dramatiskt.

Klicka på bilden för att göra den större!

Ökande sjukpenningtal*

På ägardialogen i maj – när samordningsförbundens tjänstemän och ägarrepresentanter möttes – aktualiserade Mats Hedlund från Försäkringskassan idén om Rosab.

En viktig bakgrund är de dramatiskt ökande sjukpenningtalen* i Dalarna, speciellt för kvinnor.

För kvinnor i Dalarna är sjukpenningtalet nästan 16,0, för män 8,0 – snittet är 12,0. Att jämföra med rikssnittet 10,6 och det nationella målet 9,0. I april var drygt 4 500, varav drygt 3 000 kvinnor, sjukskrivna i Dalarna. Nästan hälften hade diagnosen psykisk ohälsa.

Tillträder i januari

Anna Egelbach tillträder som projektledare efter årsskiftet. Hon kommer att ha sin arbetsplats i Falun. Målet  är att hon ska leverera en första rapport till kommande ägardialog i maj 2017. Idag arbetar Anna med en analys åt Västerbergslagens samordningsförbund, där hon tar reda på behoven hos unga med aktivitetsersättning.

 

*Sjukpenningtal = Antal utbetalda nettodagar  med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad  i åldrarna 16–64 år (exklusive försäkrade med hel SA).12