FÖRSÖRJNINGSMÅTT

Så mycket får Dalarnas invånare i stöd

De genomsnittliga utbetalningarna av samhällsstöd är större till invånarna i Dalarna än till genomsnittssvensken. Största behoven finns i Avesta. De årliga genomsnittliga ersättningarna uppgår där till över 23.000 kr per invånare. Minst behov av ekonomiskt stöd har man i Leksand med runt 15.000 kr per invånare och år.

De statliga ersättningarna är relativt sett störst, försörjningsstödet från kommunerna utgör en mindre andel.

I diagrammet redovisas de samlade ersättningarna från samhället till personer i åldern 16–64 år i Dalarna i relation till antalet invånare under 2017. Detta s.k. försörjningsmått visar att mest pengar i relation till invånarantalet betalas ut i Avesta. Minst behov av ekonomisk samhällstöd finns i Leksands kommun.

Ersättningarna från staten – sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning (vid ohälsa) och aktivitetsstöd, etableringsersättning- och tillägg, bostadstillägg samt arbetslöshetsersättning (arbetsmarknadsstöd) utgör de stora andelarna av samhällsstödet.

Kommunernas andel, försörjningsstödet (ekonomiskt bistånd), varierar mellan kommunerna. Mest försörjningsstöd per invånare betalas i Ludvika och Borlänge.

För en direkt jämförelse av utbetalningarna i Dalarnas kommuner av respektive ersättningsslag, klicka här.

Samhällets stöd minskade 2017.

Stödet minskar

Det sammanlagda stödet minskade med ungefär 700 kr per invånare mellan 2016 och 2017. Det var framför allt ersättningarna vid ohälsa som minskade. Däremot har det genomsnittliga stödet vid arbetslöshet liksom det rena försörjningsstödet (socialbidragen) varit i stort sett oförändrat sedan 2014.