Den stora utmaningen:

Färre ska försörja fler

De som arbetar i Dalarna blir allt färre. Bristen på arbetskraft är ett snabbt växande problem. Samtidigt blir pensionärer och andra som står utanför arbetsmarknaden allt fler.

Mellan 2020 och 2030 beräknas Dalarnas allra äldsta invånare – de över 80 år – öka i antal med nära 9 400 personer. Antalet invånare i övriga åldrar beräknas däremot minska, I åldrarna 20–79 år – där i stort sett samtliga förvärvsarbetande finns – beräknas antalet invånare minska med drygt 7 500 personer.

Klicka för större bild!

 

Färre ska försörja fler. Kompetensförsörjningen är en av länets stora utmaningar de kommande åren.

Därför har Region Dalarna tagit fram en regional utvecklingsstrategi (RUS), Dalastrategin 2020–2030. Det övergripande målet är hållbar regional tillväxt och utveckling i hela länet. Det gäller att ta till vara varje plats utmaningar, möjligheter och resurser för att skapa utvecklingskraft i alla delar av Dalarna. Olika platsers skilda förutsättningar, funktionella samband, såsom exempelvis pendling, service, fysisk och digital infrastruktur, ska beaktas i allt regionalt utvecklingsarbete.

Dalastrategin vänder sig till offentlig sektor, näringslivet, högskolan och det civila samhället.

Rejäla utmaningar

Diagram: Sysselsattta i Dalarna

Klicka för större bild! I Dalarna arbetar ungefär lika många i tillverkningsindustrin som antalet utanför arbetskraften.

På ett gemensamt möte med styrelserna för samordningsförbunden i Falun och Borlänge i januari föreläste Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna, om Dalarnas nuläge och utmaningar. Klart är att länet står inför rejäla utmaningar. Samhället måste ställas om så att vi kan möta både utmaningarna både från klimatförändringarna och från den demografiska utvecklingen.

  • Den demografiska utmaningen i Dalarna är mycket stor. Antalet invånare i arbetsför ålder väntas minska, medan de allra äldsta blir dramatiskt mycket fler.
  • Invandring mildrar effekterna av den demografiska utmaningen, men…
  • … de nyanlända måste komma i arbete. Oroväckande många nyanlända väljer att flytta från Dalarna.

Finsam har viktig roll

Finsam har en viktig roll i kompetensförsörjningen. Med rätt stöd kan många som idag står utanför arbetsmarknaden bli en del av den arbetskraft som behövs framöver.

Därför är det viktigt att utveckla samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna, vilket effektiviserar samhällets stödinsatser.

Läs mer

> Norra Mellansverige (regionerna Dalarna, Värmland och Gävleborg): Socioekonomisk analys 2022
> Peter Möller: Dalarnas nuläge och utmaningar (pdf, 44 sid)
> Dalastrategin 2020–2030 (Region Dalarna, pdf)
> Mer info: Pia Larshans-Bodare 023-863 09