Frukostmöte med Socialtjänsten

På Finsam Västerbergslagens frukostmöte den 7 maj berättade Lena Petrisi från IFO Ludvika (Individ- och familjeomsorgen) och Sandra Jansson Perälä från IFO Smedjebacken om Socialtjänstens arbete.

De berättade bland annat att Ludvika kommun ligger högt i jämförelse med liknande kommuner när det gäller utbetalt ekonomiskt bistånd och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Gruppen som lever med långvarigt bidragsmottaganade (mer än 10 månader) har ökat med 43 procent mellan 2017 och 2018. Det är ofta människor med låg utbildningsbakgrund som saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Många kan inte det svenska språket. Alltfler individer står långt från arbetsmarknaden.

Förra året startades samverkansmodellen Ludvikamodellen som är ett gemensamt arbete mellan Social välfärd, AME (arbetsmarknadsenheten), VBU (Västerbergsslagens utbildningscenter) och Integration i syfte att få ut fler individer i egen försörjning. Aktörerna träffar nya klienter tidigt för att kartlägga individens behov och utifrån detta försöka matcha till lämplig insats.

Kunskapsgenererande möten

Frukostmötet ingick i en serie på sex under 2019. Arrangörer är samordningsförbundet och den lokala samverkansgruppen, LSG. ”För att samverkan skall fungera behöver vi känna till varandra och ha kunskaper om, och rimliga förväntningar på samverkansparternas respektive verksamheter. Det är en av de faktorer som tydliggjorts som ett önskemål i det SSA-arbete vi arbetar med i Västerbergslagen”, heter det i inbjudan till frukostmötena.

Tanken är att alla parter kortfattat får berätta om sina respektive grunduppdrag, för kontaktskapande och kunskapsöverföring.
Kommande planerade frukostmöten är LSS/Socialpsykiatrin den 4 juni, primärvården den 3 september, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan den 22 oktober samt psykiatrin den 26 november. Samtliga frukostmöten hålls i Församlingsgården, Ludvika.
 

> Lenas och Sandras presentation (pdf)